simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܘܝ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ 28ܐܝܠܝܢ
Tim1:Epist ܓܝܪ ܐܝܟX³ ܩܢܝܢܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ
BarBahl:SyrLex . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܝܟ ܕܒܩܕܝܡܘܬ ܝܕܥܬܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܒܩܘܝܡܐ
Tim1:Epist ܕܠܘܬ 19ܫܘܝܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܕܠܘܬ
BarEbr:CandSanc ܕܒܐܘܣܝܐ ⁴¹ܡܬܩ̇ܝܡܝܢ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ
HistChurchEast ܘܘܦܪܟܐX ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܝܟ̣ ܚܡܫܝܢ
Ps-Ath:Virg ܐܠܐ ܚܠܦ ܬܛܠܝܠܐ ܡ̇ܢ . ܐܝܬ ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ ܡ̇ܢ . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܐܫܬܕܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܐܝܟ
Tim1:Epist ܘܐܝܕܝܘܬܐ̣ ܠܘ ܕܓܘܐ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܕܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:LuqJul . ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܠܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܠܘ 16ܓܘܫܡܢܐܝܬ ܓܝܪ ܡ̇ܢ . ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܕܚܛ̣ܝܬܐ . ܘܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܦܘܠܘܣ̇ ܗܫܐ ܡ̇ܢ . ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܗܟܢܐ . ܒܕܘܟ ܡ̇ܢ . ܐܢܐ ܐܩܝ̣ܡܬ
SevAnt:CathHom ܢܟܦܬܐ̈ . ܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܕܠܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܆ ܕܕܢܣ̇ܝܒ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܆ ܐ ܩ̣ܪܒܘ ܡ̇ܢ . ܐܫ̣ܦܠܘ ܕܝܢ̇
SevAnt:LuqJul ⁷ܘܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܬ ܡ̇ܢ . ܐܬܬܚܕ ܕܝܢ