simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܇ ܕܩ̣̇ܕܡ ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥ ܒܪܢܫܗ ܕܡܫܝܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܇ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬ ܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܠܘ ܠܚܕ ܡ̇ܢ ܒܨܝܪ ܇ ܠܐܚܪܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܚXܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܝ ܪܐܬ̇ܒܛܠ ܠܗ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܕܐ ܠܝܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ ܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܐܡܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܓܒ̣ܘܠܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐ ܬܝܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܗܘܘ ܕܕܡܘ̣ܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܚܠܬ ܝ ܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐܒܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܠܡܐܡܪ ܃ ܕܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܣܬ̇ܟܠܢܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܗ̇ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܣ̇ܥܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܝܝ ܡܕܝܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܕܫܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܟܕ ܝܕܥ̇ ܕܡܫܡܠܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬ̣ܘܗܝ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܝܠ̣ܕ ܂ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm Xܘܝ̇Xܣ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܗܘ̣ ܒܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܡܦܪܫܐܝܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܆ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܫ̣̇ܪܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܝ ܕܦܓܪܐ