simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܓܘܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ Xܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܐܠܐ ܕܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܣ̇ܥܪ ܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܡ̇ܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡ ܡ̇ܢ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܡܢ ܐܓܪܬ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܫܝܚܐ ܫ̣̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܠܐܒܐ ܫ̣̇ܘܐ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܗ ܕܝܢ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒ̣ܪܝܐ̣ ܒܚܕܝܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܥܕܬܐ ܇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܡܠܠ ܐܢܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܃ ܕܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘܝܕ ܐܡ̇ܪ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܬ̣ܝܠܕ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥ ܐܢܬ ܇
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܡܢܗܝܢ ܢܩ̇ܪܒ ܝܕܝܥܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܦܠܓ ܘܒܫܘܠܛܢܐ