simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܇ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܣܥܘܠܬܢܝܬܐ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܓܪܡܛܝܩܘܣ ܃
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܕܦܐ̈ ܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܟܕ ܕܗܒܐ ܡ̇ܢ ܛܘ̣ܦܣܐ ܡܡ̇ܠܐ X
SevAnt:LuqGramm ܕܢܣܝܡܝܗ̇ ܂ ܘܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܣܟܠܘܬܐ ܘܚܛܗܐ ܕܒ̣ܕܝܐ̣
SevAnt:LuqGramm ܘܐܠܗܐ ܆ ܕܝܠܗ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܠܗܝܢ ܠܐܢܫܝܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܪܢܫܢ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܪܢܫܢ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܝܢܐ̈ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܘܣܝܣ̈ ܂ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܢܘܡܗ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐܘܢ ܇ ܐܦ̣ܩ ܡ̇ܢ ܠܗ̇ܝ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܝܢܥ̣ܩ ܀ ܘܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܢܬܒܚܢܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܫܟܝܚܝ ܂ ܢ ܡ̇ܢ ܒܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܘܒܚܘ
SevAnt:LuqGramm ܠܐܓܪܬܐ ܇ ܘܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܪ ܡܘ ܃
SevAnt:LuqGramm XܘXXܣ ܂ ܕܡ̇ܦܠܓ ܡ̇ܢ ܠܟܝܢܐ̈ ܒܟܠܕܘܟ ܃
SevAnt:LuqGramm ܡܩܒ̇ܠܝܢܢ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̇̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡܪܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܐܘܣܝܐ ܂ ܐܬ̇ܩܝܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܢܛܪܗ̇ ܡ̇ܢ Xܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܘܥܡܠܐ ܇ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡ̇ܟܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܚܘܐ ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܐܢܫܝܐ ܗ̇ܘ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܢܡܘܣܐ̈ ܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܥܒ̇ܕ