simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ ·X ܙ ܝXX ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܆ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܠܗܝܟܠܐ ܐܩܝܡ ܆ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ
SevAnt:LuqGramm ܫܘܚܠܦܗܝܢ ܆ ܕܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܐܝܬ̈ ܐܠܗܐ ܆ ܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡ̇ܦܠܓ ܠܟܝܢܐ̈ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܕܝ̇ܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܪܫܝܥܬܐ ܡܬ̣ܗܓܡ ܆ ܣ̣ܒܪ ܠܗ̣ ܕܒܝܕ ܡ̇ܢ ܢܣܬ̇ܟܠܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܇ ܐܠܗܐܝܬ ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܘܗܝ ܐ ܟܢܐ ܕܐܦ ܐܝܘܒ ܂ ܐܠܐ ܐܚܪܢܐ ܝ ܗܘ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܃ ܡ̇ܢ ܂ ܡܕܝܢ ܗܠܩܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܬܝܕܥ ܠܢ ܂ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܐܠܐ ܚܕ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܠܗܘܬܐ ܡ̇ܢ Xܘܝ̇ܝXܘX ܂ ܠܬܪܬܝܢ̈ ܨܦܪܐ̈ ܡ̇ܕܡܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ ܃ ܠܘ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕ ܢ ܚܕܝܘܬ ܐ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܘܡܪܝܐ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ ܡܩܒܠ ܂ ܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܇ ܒܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕ ܢ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܒܪܢܫX ܕܓܘܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝ ܬܪܝܢ̈ ܂ ܒܝܕ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢܢ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܃ ܠܐ ܬܘܒ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ ܦܣܩܐ ܕܠܬܪܝܢ̈ ܆ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܟܠܚܕ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܆ ܪܗ̣ܛܘ ܕܝܢ ܠܚܕ ܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܃ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܨ̇ܐܕܝܟܘܢ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ Xܘܝ̇Xܘܣ· ܟܕ ܩܘܝ
SevAnt:LuqGramm ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܘܬܐ ܇ ܠܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܡܢܗ̇ ܘܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܡܥ̣Xܝܢܢ̣ Xܠ Xܢܬ ܩܠܐ̈ ܇ Xܝܟܢܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬ̣ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܣܘܪܩܐ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܡܡܠܠ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܟܬܒܐ ܐܡܝܪ ܒܪܘܚܐ ܆ ܨܝܕ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܚܝܪܐ X · ܠܢ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܡܩ̇ܝܡ ܡܫܬ̇ܡܗ ܇ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܩܝܡܝܢ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܆ ܟܕ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܘܒܠܚܘܕ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܆ ܫܘܚܠܦܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܩ̇ܢܛܝܢ ܒܕ ܕܚ̇ܠܝܢ ܕܕܠܡܐ ܢܬܟܣܣܘܢ ܇ ܕܡܫ̇ܠܚ ܂ ܝܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܇ ܓܕܫܐ ܕܢܩܘܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡX ܒܬܪ ܚܕܝܘXܐ ܇ ܐܘ ܡܢ ܗܕܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܪܐܩ̇ ܗܘܐ ܇ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܠܗܢܐ ܡܩ̣ܝܡ ܗܘܐ ܂ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܝ ܕܦܓܪܢܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܫܘ̣ܝܝ̈ ܒܐܘܣܐ ܡܘܕܝܢ ܇ ܟܦܪܝܢ ܕ ܢ ܒܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܣܝܣ̈ ܀ ܡ̇ܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܣܝ̇ܡܝܢ ܃ ܘܠܐ ܢܫܐ̇ܝܢ 1 ܕܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܚܡܫ̈ ܗ̇ܘ ܕܝܢ̣ ܬܪܬܝܢ̈ ܇ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܥܦܘܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܂ ܕܐܬ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣ̣ܒܘ ܦܘܠܓܐ ܕܟܟ̇ܪܐ ܇ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܕܢܟܦܢ ܘܕܢܨܗܐ ܘܕܢܠܐܐ ܘܕܢܕܡܟ̇ ܆ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܆ ܠܒܪܢܫܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܝܗ̇ܒ ܂ ܟܕ ܟܬ̇ܒ̣ ܗܟܢܐ ܂ Xܘܢ ܂ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܃ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܃ ܘܠܘ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂ XXܘܝ̇ܝܘܣ ܂ ܐܢ ܐܢܫ ܡ̇ܥܠ 1ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܚܕ