simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܚܘܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܕܝ̇ܕܥ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦܗܝܢ ܆ ܕܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܢܫܐܝܬ ܀ ܗܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܂ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐ ܟܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܝܢܢ ܆ ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܟܝܢܐ̈ ܐܬܚܝܕܘ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܬܪܝܢ̈ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܃ ܠܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܚܕܝܘܬܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬ̇ܒܛܠ ܡܢ ܟܕܘ
SevAnt:LuqGramm Xܘܝ̇Xܘܣ· ܟܕ ܩܘܝ ܡ̇ܢ ܟܠܚܕ ܗ̇ܘ ܡܐ
SevAnt:LuqGramm Xܝܟܢܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܡܢܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܡܠܠܐ ܐܠܗܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܂ ܟܕ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܥܕܟܝܠ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗ̇ ܃ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗ̇ܝ
SevAnt:LuqGramm ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܆ ܫܘܚܠܦܐ ܡ̇ܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܡ̣ܪܘ ܆
SevAnt:LuqGramm ܐܘ ܡܢ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܡܬܩ̇ܢܛܝܢ ܒܕ ܕܚ̇ܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ ܕܦܓܪܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܪܐܩ̇
SevAnt:LuqGramm ܢܫܐ̇ܝܢ 1 ܕܬܪܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܫܘ̣ܝܝ̈ ܒܐܘܣܐ ܡܘܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܟܟ̇ܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܚܡܫ̈ ܗ̇ܘ ܕܝܢ̣
SevAnt:LuqGramm Xܘܢ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܢܟܦܢ ܘܕܢܨܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܝܐ̈ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܠܗܐ