simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܥ̣ܪܩ ܆ ܘܬܘܬܒܐ ܗ̣ܘܐ ܒܐܪܥܐ ܕܡܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܡܚ̇ܘܝܘẌ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܡܘܫܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܕ̣ܠ ܗܘܐ
SevAnt:Epist ܓܝܪ̣ ܕܐܦܠܐ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܢ̇ܬܬܝܬܐ ܡ̇ܕܡ ܡܢ ܡܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܕܝܐ̈ ܛܝ̇ܦܝܢ . ܫܦܝܪܐ
SevAnt:Epist ܒܒܪܐ : ܒܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܒܐܒܐ : ܐܟܚܕܐ ܡ̣ܣܬܟܠ ܘܐܟܚܕܐ ܥ̇ܐܠ ܡ̇ܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܡܠܬܐ ܘܕܠܐ ܦܘܠܝܓܐ ܡܬܩܒܠܐ : ܕܐܒܐ
SevAnt:Epist ܝܠܝܕ ܗ̇ܘ ܪܝܢ ܢܦ̇ܩ . ܕܡܢ ܗܕܐ . ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܆ ܠܘ ܒܪܐ ܗܘ . ܡ̇ܢ ܐܝܪܝܗܘܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܚܕ ܐܒܐ ܇ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܟܕ ܫܡ̇ܥ ܠܐܠܗܐ ܕܐܡ̇ܝܪ ܠܘ ܇ ܕܐܣ̇ܩ ܠܝ ܠܒܪܟ ܠܥ̇ܠܬܐ : ܡ̇ܢ ܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܥܠ X X XX ܐܒܪXܘܡ : ܣܓܝܐܝܬ ܨ̇ ܐܪ ܠܗ : ¹ܒܙܒܢ
SevAnt:Epist ³ܣܓܝܘܬ ܥܘܒܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ . ܕܐܦ ܬܚܡܨܬܗܘܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ X X ܕܐܬܐܡܪ ܫܠܝܚܐ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ Xܕܡܡܠܠܝܢ
SevAnt:Epist ¹ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ . ܐܥܒܕ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܒܗ̇ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܀ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐ̇ ܬܚܝܕ ܆ ܐܟܚܕ ܚܫܝ̣ܒ ܥܡܗ̇ . ܟܕ ܡ̇ܒܝܬܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܟܕ ܠܐ ܡܐܬ . ܘܠܘ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܠܐ ܒܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܥܕܟܝܠ ܥܒܕܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܫܪܐ ܠܕܚܠܬܐ . ܐܠܐ ܡܟܬܪ
SevAnt:Epist ܟܘܢܝܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܥܡ ܫܪܟܐ ܀ XXX X ܕ ܩܕ ܫܐ ܣXܐܘܪܐX ¹ܡܢ ܡ̇ܢ . ܘܣܗܕܐ ܕܗܕܐ ܆ ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܬܐܘܠܓܘܣ̣ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܡܢ ܡܪܝܡ . ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ . ܐܠܐ ܒܪܡ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܒܥ ܐܢܬ ܆ ܘܕܣܝܓ̇ܝ ܟܪܝܗܢ̈ ܒܫܟܝܪܘܬܐ . ܗܘ̣ܐ
SevAnt:Epist ܕܐܡ̇ܪ̇ ܕܐܬܓܒܠ ܒܪܢܫܐ : ܘܒܬܪܟܢ ܚ̣ܠܕ ܐܠܗܐ ܇ ܡ̣ܚܝܒ ܗܘ ܡ̇ܢ ܐܦܩ ܆ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܘܬ ܩܠܕܘܢܝܘܣ ܀
SevAnt:Epist ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܡܕܡ ܕܪܒ ܘXܒܥܠܝ ܡ̇ܫܟܚ ܡ̇ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܐܬܝܗ̣ܒ ²ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܆ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܒܦܪܪ̣ܝܣܐ ܐܬܝܗ̣ܒܬ ܗܘܬ ܠܗ ܡܥܕܪܢܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܬܪܝܢܐ ܡܥܕܪܢܝܬܐ ܇ ܒܝܕ ܡܩܪܝܘܬ Xܒܢܝܐ̈ . ܘܩܕܡܝܬ
SevAnt:Epist ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܢܝܫܗ ܕܩܘܠܘܣ ܗܢܐ ܐܝܪܘܗܝ ܗܘܐ ܆ ܪܡܕܡ ܕܪܒX ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܕܐܝܟ ܕܒܦ̇ܣܩܐ ܠܗܕܐ ܢܣܒ̇ܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:Epist ܓܝܪ ²ܓܪܝܓܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ : ³ܒܡܐܡܪܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܩܕܡ ܥܝܢܝܢ̈ ܢܝܬܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܟܬ̣ܒ
SevAnt:Epist ܠܘܬ ܘ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܕܚ̣ܠܬ ܐܠܗܐ ܩ̇ܒܠܢܢ ܇ ܕܗܟܢܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܆ ܡܢܐ ܘܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܇ ܐܢܗ̣ܘ ܕܐܦ ܡܠܐ̈ ܕܒܛܠܝܘܣ ܇ ܝܢܢ
SevAnt:Epist ܕܡܢܗ̇ ܕܐܘܣܝܐ : ܘܡܢ ܚܙܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܗ̇ܝ ܕܒܦܪܨܘܦܐ̣ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܒܣܬܪܝ . ܦܪܨܘܦܝ ܕܝܢ̣ ܠܐ ܢܬܚ̣ܙܐ ܠܟ . ܟܕ ܡܘܕܥ
SevAnt:Epist ¹¹ܗܢܐ ܦܘܫܩܐ ܡܣܬܒܪܐ ܠܢ ܕܐܝܬ ܠܗܕܐ X ܕܩܕܡ ܣܡ ܆ ܕܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܕܒܪܝܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܡܘܫܐ ܠܢ ܐܟܬܒ . ܝ X XX ܘܠܢ
SevAnt:Epist ³ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܟܠ ܣ̇ܥܪܐ ܆ ܣܗܕܐ X ܬܘܒ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܐ ܕ ܠܬ ܬܐܘܩܢܝܩܘ ¹ܣܟܘܠܩܩܝܐ Ẍ X XX ܕܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܬܓ̣ܠܙ
SevAnt:Epist ܠܦܨܚܐ . ܗܫܐ ܡ̇ܢ̣ ܛܘܦܣܢܐܝܬ ܆ ܘܕܛܒ ܓܠܐ ܡܢ ܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܒܢܬ-Ẍ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܦܢܐXX : ܕܐܝܬ ܒܗܝܢ ܗܟܢܐ . ܢܣܒܝܢܢ