simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܢܐܡܪ ܝܬܘܗܝ̣ ܡܢ ܐܢܬܬܐ . ܢܘܕܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܕܐ ܆ ܕܟܕ ܡ̇ܢ ܆ ܕܐܠܘ ܐܝܬܘXܘܝ ܣܟ ܐܢܫ ܚܟܝܡܐ ܘܕ̣ ܩܢܐ ܗܘܢܐ ܆ ܕܦܓܪܐ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܕܡܝܢ ܙܝܘܬܐ ܛܒ ܡܒ̣ܥܕ ܡܝܢ ܗܠܝܢ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝ ܡ̇ܢ ܚܛܗܐ ܘܛܢܦܘܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܚܛܗܐ̈ ܘܕܙܢܝܘܬܐ : ܐܠܐ ܕܚܛܗܐ
SevAnt:Epist ܫܡ̇ܗܬܘܢ ܢܘܢ ܇ ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܡܪܬܘܢ ܟܕ ܡܫ̣ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܡ̇ܢ ܐܬ̇ܩܪܒܘ . ܐܬܪ̣ܡܪܬ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܒܟܬܝܒܬܟܘܢ̈ ܇ ܥܠܡܝܐ̈
SevAnt:Epist ܐܘܣܝܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܠܗܘܬܐ ܇ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܝ̇ܫܒܚܝܢ . ܡ̇ܢ ܀ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܫܟܚܝܢܢ ܠܡܠܦܢܐ̈ ܚܬܝܬܐ̈ ܆ ܕܒܚܕܐ
SevAnt:Epist ܐܬ̇ܐ ܇ ܘܒܦܘܡܐ ܕܟܠܢܫ ܡܬܡܠܠ ܇ ܡܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܝܢ ܡܣ̇ܬܟܐ ܇ ܡ̇ܢ ܡܩܒܠܝܢܢ ܇ ܟܕ ܩ̇ܐܡ ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܕܝܢ̣ܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܠܦܪܘܣ
SevAnt:Epist ܕܡܝܢ ܒܒܠ ܟܕ ܠܘܬ ܐܘܪܫܠܡ ܗܕܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܘܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܬܒܢܝܐ ܘܡܬܚܕܬܐ ܇ ܠܗܝܟܠܐX ܩܕܝܫܐ ܕܐܠܗܐ . ܘܗܠܝܢ
SevAnt:Epist ܚܫܘܫܐ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܡ̇ܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܨܦܪܝܝܢ̈ ܇ ܕܬܪܝܢ̈ ܡܫܝܚܐ̈ ܡ̇ܚܘܐ ܠܢ ܇ ܚܕ
SevAnt:Epist ²ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܘܕܡܐ ܐܝܬܘܘܝ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܫܠܚܗ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܠܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܇ ܕܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܐܝܟ
SevAnt:Epist ܩܒܘܪܬܐ ܕܦܓܪܐ ܆ ܡܒܛܠ ܠܚ̣̇ܒܐ ܕܒܩܒܪܐ̈ . ܒܝܕ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ²ܡܚܝܕ ܗܘܐ : ܘܐܬܦܪܫܘ ܡܝܢ ܚܕܕܐ ܢܦܫܐ ܘܩܓܪܐ : ܘܒܝܕ
SevAnt:Epist ܥܠ ܨܠܝܒܐ : ܐܦ ܟܠܝܘܡ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܡܬܢܟܣ : ܡ̇ܢ ܀ ܟܕ ܐܬܕܒ̣ܚ ܗܟܝܠ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠ ܡܫܝܚܐ : ܒܩܕܡܝܘܬ ܛܘܦܣܐ
SevAnt:Epist ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܡܝܬܪܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܇ ܝܕܝܥܐ Xܗ̇ܝX ܕܥܪܘܩܝܗ ܡ̇ܢ . ܒܝܕ ܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢXܡܬXܕܡܪܢܝܬXܐ̈ . ܘܘ̇ܝX
SevAnt:Epist ܐܡܪܝܢ ܆ ܕܡܕܡ ܚܠܦ ܡܕܡ ܒܝܕ ܗܕܐ . ܡܬܝܕܥ . ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܙܩܝܪܬܐ . ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ ܣܝܡܐ . ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ .
SevAnt:Epist ܐܠܝܨܬܐ ܗ̣ܝ ܐܠܗܘܬܐ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܘܠܐ ܠܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܩܕܡܝܬܐ ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܥܒܪܐ ܠܪܘܟܒܐ ܕܬܪܝܢܘܬܐ . ܕܠܐ
SevAnt:Epist ܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܝܘܕܝܐ ܘܚܢܦܐ̈ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ : ܡ̇ܢ ܕ ܟXܘܟܝܐ̈ ܣܓܝܐ̈ ܐ ܕ ܝܫܝܐ̈ ܥܒ̣ܪܘ ܡܢ ܗܝܕ ܝܢ̈ ̈ ܐܠܘ
SevAnt:Epist ܡܕܒܪܢܝܬܐ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܠܗ ܇ ܡ . ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܠܗܘܬܐ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗ ܆ ܐܠܐ ܕܒܢܣܝܒܘܬܐ ܟܠܝܘܗܝ ܠܘ ܣܛܪ ܡܢ ܒܣܪܐ·
SevAnt:Epist X ܕܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ ܡܬܦ̣ܪܫ̣ ܡܬܢ̣ܟܣ ܗܘܐ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܡ̇ܢ ܕܒܕܡܐ ܡܬܒ̇ܣܡ . ܘܫܐ ܕܝܢ ܟܠܡܕܡ̣ X X XX ܕܠܩܘܒܠܐ . ܕܗ̇ܘ
SevAnt:Epist ܕܠܝܠܐܝܬ ܟܬܒܢ ܚܢܢ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܚܩܐ ܘܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܢܣܝܘܢܐ . ܐܦ ܡܦܩܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܟܚ ܠܡܣ̇ܝܒܪܘ . ܘܗܠܝܢ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܟܕ ܠܬܡܢ ܐܙ̣ܠ ܆ ܘܠܪܘܚܬܐ̈ ܕܒܚܒܘܫܝܐ ܗܠܝܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܠܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡܘ ܨܠܠܘ ܢܩܫܗܘܢ̈ ܐܟܪܙ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܡ̇ܪܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܟܬ ܪ̈ ܕܝܢ ܐܦ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ . ܟܕ ܓܝܪ ܐܬ̇ܚܝܕ ܠܐ ܡܬܡܝܠܢܐܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐܢܫܘܬܐ . ܢܛܪܗ̇
SevAnt:Epist ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܥܢ̣ܐ ܐܢܬ ܆ ܐܦ ܡܕܡ ܕܪܒ ܘXܒܥܠܝ ܡ̇ܫܟܚ ܡ̇ܢ ܓܙܘܪܬܐ ܐܬܝܗ̣ܒ ²ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܝܟ