simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܒܒܣܪ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܢܚܘܢ ¹ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܒܪܘܚ . ܠܘ ܓܝܪ ܡ̇ܢ . X ܝ : ܝܝ ܠܗܕܐ ܠܘX ܓܝܪ ܘܠܡܝܬܐ̈ ܐܣ̇ܬܒܪ : ܕܢܬܬܕܝܢܘܢ
SevAnt:Epist ܒܒܣܪ̣ ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܕܝܢ ܒܐܠܘܘܬܗ . ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܣܦ̇ܩ ܗܘܐ ܚܕ ܡ̇ܢ ܇ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ̇ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܚܫܘܫܐ
SevAnt:Epist ܡܪܫܠ ܗܘܐ ܕܗܢܐ ܪܘܫܥܐ ܠܥ̇ܒܕܐ ܢܦܘܩ ܆ ܐܝܟܢܐ ܡ̇ܢ ܐܙܠܘ ܥܡܗ ܆ ܕܠܡܟܘܪܐ ܕܠܐ ܢܡܘܣܝ ܢܥܒ̣ܕܘܢ . ܘܐܠܗܐ
SevAnt:Epist ܕܗ̣ܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܡܥܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܛܥܢܘܢ ܡܐܢܘܗܝ̈ ܘܙܝܢܗ ܇ ܡ̇ܢ ܆ ܘܒܡܐܙܠܬܐ ܕܝܠܝ ܕܠܩܪܒܐ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܓܠܝܐ ܗܝ : ܕܐܝܟ X
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܟܕ ܐܡܪܢܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ : ܫܬ̣ܩܢܢ ܘܠܐ ܐܘܣܦܢܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܐܘܣܝܐ . ܩܪܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܀ ܐܠܘ
SevAnt:Epist ܕܣܓ̇ܝ ܢ̇ܥܩܒ ܕܐܝ̇ܕܐ ܗܝ ܇ ܕܐܢ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒܐ ܠܘܬ ܫܘܠܡܐ ܡ̇ܢ ܆ ܝܬܝܪܬܐ ܗܝ ܐܡ̇ܪ ܕܒܘܪܟܬܗ ܕܐܒܝܕܐ ܥܠܝ ܬܐܬܐ . ܗ̇ܝ
SevAnt:Epist ܕܝܠܢ ܝܠܝܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܗܘܢܐ ܕܒܢ : ܡ̇ܢ ܕܝܠܢ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܡ̇ܢ ܬܚܘܝܬ ܐܚܪܬܐ ܇ ܕܡܠܬܐ ܡܕܡܝܘܬܐ ܕܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܢ̇ܣܒ . ܡܠܬܐ
SevAnt:Epist ܘ̇ܘ ܕܡܐܐ : ܡܚܘܐ ܠܣܓܝܐܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ· ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܒܝܕ ܡ̇ܢ ܒܐܝܩܪܐ . ܕܢܘܢܐ̈›- ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܬܨܝܕܘ : ܡܢܝܢܐ
SevAnt:Epist ܩ̇̇ܝܢܢ ܠܐܢܫ ܇ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ X X XX ܠܦܘܠܘܣ ܐܘ ܠܦܛܪܘܣ ܇ ܡ̇ܢ ܇ ܡܫ̣ܥܒܕ ܘܡ̇ܫܬܥܒܕ ܠܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ . ܘܬܘܒ̣ ܟܝܢܐ
SevAnt:Epist ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܝܣܐ : ܡ̇ܫܚܠܦܐ ܠܗ ܕܝܢ ܡܠܘܢ ܡ̇ܢ . XXXXܝX X ܘܡ̇ܪܥܠܐ ܒܗ : ܡ̇ܫܬܠܛܐ ܒܗ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܡ̇ܦܩܐ ܠܗ
SevAnt:Epist ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܩܝܡܬܐ ܘܚܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܪܒܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܡܬܪܨ ܕܠܝܐܝܬ : ܘܠܘܬ ܦܝܣܐ ܡܣܬܪܘܒ ܆ ܡܠܦ ܗܘܐ
SevAnt:Epist ܐܝܠܝܢ ܕܣܝ̣ܡܝܢ ܒܗ ܒܟܬܒܐ ܥܕܡܐ ܠܪܘܫܡܐ ܗܢܐ : ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܘܠܝ ܡܣܪ̇ܒܪܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܡܚܘܝܐ ܡܠܬܐ . ܕܡܬܠܐ̈
SevAnt:Epist ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܗܪܟܐ ܓܠܝܐ ܗܝ· X ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܠܡܣܬܕܪܘ ܡ̇ܢ ܒܐܝܕܝ . ܡܛܠ ܕܡܠܬܘ ܕܡܠܟܐ ܡܣܪܗܒܐ ܗܘܬ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ