simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟ ܐ . ܝܕܐ ܕܟܠܗ̇ ܪܘܚܢܝܬܐ . ܫܘܘܕܥܐܝܬ ܓܝܪ . ܒܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝXܝܘ̇ ܝܘܢܐ ܕ Xܝ . ܚܕܐ ܐܝܬܝܗ ܡܫܡܠܝܬܐ - ܕ . ܝܠܝ . ܘܢܐ
SevAnt:CathHom . ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܦܫܝܛܐ ܘܠܐ ܦܓܪܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܡ̇ܢ . ܐܦ ܟܕ ܐܬܒ̇ܣܪ ܆ ܘܠܘ ܠܬܪܝܢ ܡܦ̣ܠܓ . ܐܠܐ ܩܕܡ ܥܠܡܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܆ ܕܠܘ ܠܦܘܬ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܗܘܘ ܆ ܡ̇ܢ XX ܠܘܬܗ̇ ܇ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥܐ ܗܘܬ ܠܗܝܢ . ܝ̇ܕܥ ܓܝܪ . ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܗܢܘܢ ܕܒܗܪܣܝܣ̈ ܠܒܪ ܣܐ̇ܡ ܆ ܡܚ̇ܘܐ ܕܝܢ ܠܫܪܪܐ ܇ ܓܠܝܐ ܡ̇ܢ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܇ ܐܦܠܐ ܥܠ ܚܕ ܬܘܩܢܐ ܕܡܠܐ̈ ܣܢܝܩ ܆ ܠܒ̣ܙܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܡܪܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܝܢܐ ܕܡܥ̇ܠܝ ܆ ܠܐܒܐ ܡ̣ܦܠX ܡ̇ܢ ܠܡܪܝܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܟܝܢܝܬܐ ܕܢܩܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܗ̇ܘܝܐ ܡ̇ܢ ܐܢܬ : ܕܚܫܚܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܐܡ̣ܪ : ܘܠܘ ܚ̣ܝܬܐ ܆ ܝܫܚܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܛܠ ܫܪܝܚܘܬܐ ܘܦܚܙܘܬܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܇ ܡܢ ܗܕܡܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܇ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܦ ܐܪܡ̣ܝ ܘܣ̣ܚܦ ܘܡܣܝܒܐ̈ ܚ̇ܘܝ ܐܢܘܢ ܇ ܠܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ : ܕܟܦܘܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟ̣ܦܪܬܘܢ ܒܡܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܒܦܘܡܐ ܕܝܢ̣ ܡܬܬܘܕܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܀ ܠܫܘܘܕܥܐ̈
SevAnt:CathHom ܣ̇ܚܬܐ ܒܫܡܐ ܕܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ X ܐܝܬܝܗ̇ : ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܣ̇ܬܟܠܘ ܠܪܐܙܐ ܪܒܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕ̣ܚܠܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܝ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܒܬܐ̈ ܕܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܣܗܕܐܐܚܪܢܐ̈̈ ܡܨܒܬܢ̈ : ܡ̇ܢ ܇ ܘܣܝ̣ܡܝܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ ܐܟܙܢܐ ܕܒܒܝܬ ܐܣܘܬܐ̈ . XXܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܦܪܝ̣ܫܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܩܢܘܡܐ : Xܝ XXXXX ܒܗ̇ܝ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܠܘܬܐܚܪܢܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܡܕܝܢ ܆ ܢܗܘܘܢ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ : ܟܕ ܒܕܚܠܬܐ ܕܫܢܕܐ̈ ܐܙܪܟܝ̈ : ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܡ̇ܢ XX ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܘܪܓܢܐ̈ . ܘܐܦ ܕܒ̣ܝܫܘܬܐ . ܐܠܘ
SevAnt:CathHom ܒܗ̇ܝ X ܕܬܬܚ̇ܒܠ ܇ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ܝ- ܕܬܚ̇ܒܠ ܀ ܠܘܬ ܡܢܐ ܡ̇ܢ ܇ ܘܐܦ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܙ̇ ܕܩ ܝ̇ܕܥܐ ܟܝܬ ܘܡܚ̇ܒܒܐ ܇ ܗܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܝܛܐ̈ ܘܦܫܝܩܝ̈ ܠܡܬܒ̣ܣܝܘ ܡ̇ܢ : ܕܥܠ ܐܘܪܓܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܇ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܝܘܣܦ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܙܢܐ ܫ̣ܘܝܐ ܪܗ̣ܛ ܐܟܚܕܐ ܀ ܠܐ ܕܝܢ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܢ ܐܝܟ ܡܬܝ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܐ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܘܐܫܬܥܒܕܘ ܠܗ ܆ ܡ̇ܢ ܇ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܐܫܬܥܒܕܘ . ܝXX1X0 ܕܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܟܕ ܡܚ̇ܘܐ ܗܦܘܟܝܐ ܕܡܢ ܥܘܡܩܐ ܕܥܝܕܐ ܥܬܝܩܐ . ܐܟܚܕܐ ܡ̇ܢ ܬܗܘܡܐ̈ ܣܘܓܐܐ ܕܪܘܒܐ ܕܡܝܐ̈ . ܝܝܝX ܝ-- ܝܝܝܝX ܐܟܚܕܐ
SevAnt:CathHom ⁸⁷ ܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܆ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܡܟ ܐܦ ܐܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܘ ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܕܐܢܬܬܐ ܐ̇ܡܪ ܇ ܗ̇ܝ ܕܬܐܠܕ XX ܠܐܠܗܐ . ܐܢ
SevAnt:CathHom ܠܐ . ܚܠ̣ܝܛܐܝܬ ܒܗ ܒܗ̇ܘ ܕܝܠܢܝܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܡܐ ܘܡܦܪܫܐ ܘܕܝܠܢܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡXܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܇ ܘܕܐܝܬ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܒܝ̣ܫܐܝܬ ܡ̇ܠܠܬ ܐ̣ ܣܗܕ ܡܛܠ ܒܝ̣ܫܬܐ ܇ ܐܢ ܕܝܢ ܛܒܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܡܨܥܪܢܐܝܬ ܝ ܥܠ ܦܟܗ ܡܫܝܢܐܝܬ ܡܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܦܬܓܡܐ ܇ ܐܢ