simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܆ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ X ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܆ ܠܐ ܬܗܘܘܢ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ ܀ ³̈ ܨ̇ ܒܐ ܗܘܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡ̣ܚܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܨܠܡܐ ܕܩܢܘܡܐ̇ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܫܘܪܝ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ̣ . ܙܒܢܐܝܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ : ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܚܘܐ : ܐܩ̣ܦܗ̇ ܕܝܢ ܒܣܪܢܐܝܬ ܠܐܕܡ ܟܕ ܡ̇ܢ ܥܡܗܘܢ ܀ X ܐܢ ܗܟܝܠ ܐ̇ ܟܠ . ܩ . ܪܨܐ ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ : ܡܬ̣ܚܙܐ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܒܐ ܪܗ̣ܛܢܢ : ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܕܝܬܐ X ܕܠܐ ܡ̇ܢ ܨܠܝܒܐ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ ܐܨ̣ܡܚ ܠܢ ܆ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ : ܡܛܠ ܣܪܝܘܬ ܪܝܚܐ ܕܗ̇ܘ ܫܘܚܢܐ ܡ̇ܢ X ܠܐ ܡܬܒܝܐܢܝܬܐ̈ ܗܢܝܢ ܕܬܘܠܥܐ̈ ܀ XXXXX0 ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܬ̣ܝܬܝ̇ܬ . ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܠܡܗܝܡܢܘ ܝ̇ܠܝܦܐ : ܐܦ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܒ̣ܚܝܪܐ ܡܚ̇ܒܠܐ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ ܬܪܥܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܕܛ̇ܒܐ ܡܙܕܗܪܝܢܢ ܘܠ̇ܒܟܝܢܢ ܆ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܝ̣ܫܐ ܪܩܝܢ ܡ̇ܢ : ܕܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܛ̇ܒܐ ܘܕܗ̇ܝ ܕܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܗ̇ܝ
SevAnt:CathHom ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܫܢܕܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̇ܥܝܕܝܢ ܗܘܘ ܇ ܡ̇ܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܝܠܐ ܥܦܝܦܐ ܡܢ ܗܕܐ ܠܣܗܕܐ̈ ܢܓܕܘܠ . ܚܕ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܕܥܣܩܝ̈ ܠܚܙܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܠܢ ܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܇ ܡ̇ܢ ܕܒܐܝܕܝܗ̇̈ ܡܒ̇ܛܠܝܢ ܠܗ̇ ܠܒܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܪܥܝܬܐ̈ ܡ̣ܬܝܐ ܗܘܬ ܇ ܡܬܦܓܕܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ̣ ܡܬܩܛܠܢܘܬܐ ܕܒܘܟܪܐ̈ ܇ ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ