simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܣܘܥܪܢܐ ܕXܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ : ܥܠ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢ̣ܣܒܪܘܢ ܬܘܒ : ܕܟܠܗ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܢܘܪܢܝܐ̈ ܆ ܒܬܪܥܝܬܗܘܢ ܡܢ ܬܘܗܘ ܘܬ̣ܗܪܘ . ܕܥܠ ܡ̇ܢ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ . ܘܕܚ̣ܠܘ ܣ̇ܓܝ ܀ Xܝ X X 1ܥܠ ܠܫܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܬܝܘܝܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ . ܕܦܝܠܘܣܘܦܝܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܠܗ ܆ ܠܘܬ ܡܕܒܪܐ ܡܢ ܕܪܝܫ ܐܦܢܝܗ . ܡܛܘܠ ܟܝܬ̇ ܕܕܣܗܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܩܕܡܝܐ ܐܫܬ̇ܘܕܥ ܠܐܠܗܐ : ܡܛܠ ܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܥܣܘ ܡ̇ܢ . ܠܥܡܐ ܕܟܢܘܫܬܐ ܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܡܛ̇ܦܣ . ܕܒܘܟܪܐ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܆ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢ̣ܐ : ܘܕܠܐ ܚ̇ܫܚܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܆ ܠܘܬ ܩܪܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܘܬܐ ܢ̣ܣܩ ܀ 19ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܓܢܣܐ ܘܒܦܓܪܐ̈ ܆ ܫܘܝܐ̈ ܕܝܢ ܒܩܘܡܬܐ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܢ ܗܘܐ ܐܝ̣ܬܝ ܐܩܝ̣ܡ ܐܢܘܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܕܡܫܚܠܦܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܗ̇ܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܦܠ̣ܚܘܬܗ ܘܟܕ ܡܢ ܟܪܝܘܬܐ XܝXX XX ܡ̇ܢ ܡܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܪܝܩܐ̈ ܘܕܡ̣̇ܠܐ ܙܒܢܐ ܀ ܡܬܬܢܝܩܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܕܣܠܘܩܘܣ . ܚܕܝܐܝX ܘܡܫ̇ܝܢܐܝܬ ܝ̇ܝܪܐ ܘܣ̇ܥܪܐ ܡܛܠ ܡ̇ܢ -ܙ̣ܩ̇ܬ . ܘܠܘܬ ܕXܝܪܐ̈ ܫܡ̇ܝܢܐ̈ ܀ ܘܡܢ ܬܡܢ . ܒܡܕܝܢܬܗ
SevAnt:CathHom ܣܓܝܐܬܐ ܕܫܘܫܢܬܐ ܠܢܨܝܚܘܬܗ̇ ܩ̣ܢ̇ܬ ܇ ܘܐܬܚ̣ܘXܬ̈ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܬܫ̣ܬܘܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕ ܐܝܟ ܫܘܫܢܬ-ܐ ܗ̣ ܒܒ̇ܬ ܇ ܘܠܚܘܪܘܬܗ̇
SevAnt:CathHom ܢܫ̇ܡܢ ܇ ܕܟܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪܥܝܬܐ ܢܫܬܘܕܐ ܇ ܘܟܕ ܡܢ ܨܘܡܐ ܡ̇ܢ X ܝX XXXX X X ܟܕ ܐܬ̣ܟܪܗ ܗܪܣܝܣ ܗ̇ܝ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ ܇ ܠܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܦ ܟܕ ܠܘܬ ܕܘܒܪܐ ܡܕܒܪܝܐ ܘܠܐ . ܚ . ̣ܠܝܛܐ ܦ̣ܪܚ ܇ ܡܢ ܡ̇ܢ ܒܡܝܐ²̈ ܕܦܝܠܘܣܘܦܝܐ ܘܕܝܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܒܐܣܝܠܝܘܣ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܕܩܪ . . . ܝܒܢ ܩܝܡܢ̈ ܗܘܝ̈ ²⁸ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܫܘܠܡܐ ܗ̇ܘ ܛܘܒܬܢܐ ܘܕܠܐ ܫܘܠܡ ܫܘ̣ܪܘ ²⁷ܥܒ̣ܪܘ . ܐܠܘ
SevAnt:CathHom ܫ̣ܒܝܚܬܐ ܢܗܘܐ ܠ̣ܒܝܫ . ܒܟܬܢܐ ܕܝܢ ܩܕX X ܝ . ̣ܝܐ ܗ̇X Xܥܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܡܫܢܘܬܐ ܡܬܝܨܦܢ̈ ܠܗ ܡܨܕ·ܢܐܬ : ܒܗ̣̇ܝ ܕܘܬܝܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܣܩܘܒܠܐ ܣ̇ܪܝܟܝܢ ܗܘܘ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܇ ܐܝܬ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܝܬ ܗܘܘ ܬܡܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܇ ⁷ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܦܓܪܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܟ̇ܝܗܝܢ ܇ ܡ̣ܦܢܐ ܕܝܢ ܡ̇ܩܝܩ ܡ̇ܢ ܚܘܠܡܢܐ ܗ̇ܘ ܟܝܢܝܐ ܡ̣ܦܢܐ ܡ̇ܣܩ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܬܪܣܐ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢ . ܘܠܐ ܩ : ܢܛܝܢ ܆ ܝܗܝܗ ܕܝܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܐܡ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܣܒܝܣܐܝܬ ܐܦ ܒܡܘܬܐ̈ ܇ ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܡܐ ܦܪܝܫܐ . ܟܕ ܫܡ ܦܪܘܫ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܕܝܢܢ ܗ̇ܢܘܢ XܠܐܘܢXܠܝܘܢ ܗܝ̇ܡܢܢ : ܗܠܝܢ ܕܫܘܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܬܡܘܬ . : ܘܢܘܪܐ ܕܝܠܘܘܢ ܠܐ ܬܕܥܟ . ܟܡܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܒܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܗܟܢܐ X ܢܐܡܪ ܐܝܬܝܗ̇ . ܐܒܗܘܬܐ . ܗܢܘ ܡ̇ܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܆ ܡܢ ܝܘܩܢܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܫ̇ܬܘܕܥ . ܕܝܠܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܩܕܣܐ̈ ܢܗ̣ܦܟܘܢ ܢܬܩ̇ܢܘܢ ܚܠܦ ܗ̇ܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܩ̣ܝܡ ܗܘܢܗ ܗ̣ܘ ܡ̇ܠܟܐ ܆ ܦ̇ܩܕ ܗܘܐ . ܕܐܚܪܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܗܘܢܢܐ̈ ܇ ܗܠܝXܢ ܕܝܢ ܡܬܪܓ̇ܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܘܠܐ ܬܡ̣ܝܗܐ ܇ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܥܒ . . . ܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܝܠܢ ܇ ܗܠܝܢ