simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܇ ܫ̣ܬܝܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܇ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܠܚܪܬܐ ܐܬܓ̣ܠܝ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܇ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܕܡ̇ܟܪܙ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom : ܘܕܒܬܓܡܐ̈ ܡܙܝܢܐ̈ ܕܒܚܕܪܝ̈ ܡ̇ܠܟܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ . ܡ̇ܢ ܒܦܓܪܐ ܆ ܝܬܝܪ ܥܠܝܡܝܐ̈ ܒܬܪܝܬܐ . ܕܡܦܠܚܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܒܓܘܢܐ : ܦܨܝܚܐ ܕܝܢ ܒܚܙܬܐ : ܕܥܠ ܥܣܒܐ ܟܝܬ ܝܘܪܩܐ . ܡ̇ܢ ܠܐܪܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܇ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܦܝܪܘܬ ܟܝܢܐ : ܘܚܘܪܐ
SevAnt:CathHom ܐܚܪܢܐ̈ . ܦܐܣܩ ܐܫ̣ܠܡܘܗܝ ܠܫܡܗ X ܕܥܐܕܐ . ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܡ̇ܢ ܕܥ̣ܒܪܘ ܒܝܡܐ ܗ̇ܘ ܣܘܡܩܐ ܟܕ ܡܗ̇ܠܟܝXܢ ܒܪܓܠܐ̈ ܆ ܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܐܘܣܝܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܆ ܒܬܠܬܐ ܕܝܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܠܐ . ̣ ܒܠܝܠܐ̈ ܡܬ . ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܢ̇ܦܝܩ ܆ ܚܕܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܪܝܫܢܘܬܐ ܆ ܘܕ ܐܠܗܐ . ܕܒܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܟܕ ܡܬܒ̇ܩܝܐ ܗܘܬ ܒܨܒܘܬܐ ܦܝܐܝܐ ܡ̇ܢ ܨܒܝܢܐܝܬ ܒܒܣܕ̇ ܘܠܡܘܬܐ ܡ̇ܥܒܕ ܚܝܐ̈ ܛܥ̣ܡ . XX ܗ̣ܝܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܠܒ̣ܘܫܐ : ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܠܘܬ ܚܙܬܐ ܬܣܩ : ܟܕ ܟܘܬܝܢܘܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܕܟ̣ܦܪܢܢ ܒXܘܢ ܩܕܡ ܥܡ̇ܕܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܚ̇ܠܦ
SevAnt:CathHom ܐܝܠܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ³²ܡܬܟ̣ܠܐ ܗܘܐ ܕܫ̣ܥܬܐ ³³ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܛ̇ܒܐ ܘܕܗ̇ܝ ܕܒܝ̣ܫܐ ܀ X³¹ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܚܕ
SevAnt:CathHom ܢܗܘܝܢ̈ ܕܡܝܢ̈ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܣܝ̣ܡ ܇ ܒܡܕܡ ܕܝܢ ܐܘ ܒܡܪܬܐ ܡ̇ܢ . ܚܕܝܘܬܐ . ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܕܬܚܘܝܬܐ̈ ܆ ܕܒܡܕܡ
SevAnt:CathHom ܕܝܘܬܪܢܐ ܥܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܢܡ̣ܪܚܘܢ ܇ ܘܠܐ ܝܝXXXXX X X ܡ̇ܢ ܘܥܬܝܕܝܢ ܕܝܡܡܐܐܪܝܟܐ̈̈ ܢܥܒ̣ܪܘܢ ܇ ܒܣ̣ܒܪܐ
SevAnt:CathHom : ܥ : ܬܪܬ̈ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܩ̣̇ܒܠܬ ܠܐܠܝܐ : ܟܕ ܚܐܪ̈ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܘܪܒ̈ ܢܦܫܐ . ܘܒܕܡ̣ܘܬ ܐܪܡܠܬܐ ܗ̇ܝ : ܗ̇ܝ ܕܡܣܟܢܝܐ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܬܥܒܕ ܠܚܡܐ ܦ̇ . ܩܕ ܗܘܐ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܢܘܡܗ . ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܚܐܦܐ ܡܠܬܐ ܠܡܐܡܪ : ܟܕ ܪ̇ ܗܛ ܗ̇ܘ ܪܝܡ ܐܟܣܢܝܐ̈ . ܠܣܐܪܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܬܠܠܐ̈ ܝ̇ܠܕ ܠܝ ܐܡ̣ܪ̇ܬ : ܬܠܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܆ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ̇ ܢ̇ܫܡ̣ܥ ܆ ܘܡܚܕܐ ܡܢ ܦܘܫܟܐ ܢܩܘܡ . ܟܕ
SevAnt:CathHom ܕܓܢܣܐ ܘܕܝ̇ܬܐ ¹ܠܐ ܟ̇ܦܪ : ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܒ̇ܛܠ ܆ ܦ̇ܪܫ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܥܠܘܗܝ ܒܬܫܥܝܬܐ . ܩܢܘܡܐ ܗܟܝܠ ܆ ܒܗܝܟܕܗܝܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܫܪܝܪܬܐ ܆ Xܐܬ̇Xܠ XܝXܝ̣ܬܐ ܆ Xܝܬܝܪ XܝX ܡ̣Xܒܪ ܡ̇ܢ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܬܬܚ̇ܘܘܢ . ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̇ ܕܒܦܩܝܩܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܆ ܟܕ ܥ̇ܪܩ ܡܢ ܡܪܫܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܕܡܣܬܒ̣ܪܐ . ܡ̇ܢ ܕܝܠܝ ܠܐ ܐܝܬܝܗ XXܕܝܠܝ . ܐܠܐ ܕܗ̇ܘ ܕܫܕܪܢܝ . ܩܕܡܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܕܗ̇ܘ ܚܕ ܐܠܗܐ ܥ̇ܒܘܕܐ ܘܛ̇ܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘܬ ܦ̣ܢܝܬܐ ܡܥܪܒܝܬܐ ܐܬ̣ܦܢܘ . ܟܕ ܠܟܠ ܕܘܟܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܢ ܙܒܢܐ ܗܝܕܝܢ ܆ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ . ܬܒܘ . ܐܠܐ ܠܘ ܐܢܐ ܡܟܝܠ ܆ ܡ̇ܢ ܢܦܫܐ ܐܟܚܕܐ ܬܘܟܘ ܀ ܐܠܐ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝXܢ ܬܐܡܪ ܆ ܕܐܙ ܪܟܝܘ̈
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ : ܟܕ ܒܩܘܪܒܢܐ̈ ܡܢ ܐܢܫ ܡܬܝ̇ܩܪ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܥܠܘܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܛܡܐܘܬܐ ܡܗ̣ܦܟܝܢ ܗܘܘ ܐܦܝܗܘܢ̈ . ܚܕ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕ ܓ̇ܘܢܝܘܬܐ ܐܝܬܝ̇ܗ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ . ܩܢܘܡܐ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ܝ ܕܝܢ ܣܓ̇ܝ ܐܝܬXܗܝ ܫܘܚܠܦܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ . ܐܘܣܝܐ