simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܢܥܢܝܐ ܇ ܘܡ̣ܪܝܡܐ ܡ̇ܢ ܠܥܝܢܐ̈ ܡܬܘܘܢܢܝܬܐ̈ ܠܪܘܡܐ
SevAnt:CathHom ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ
SevAnt:CathHom ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ ܡ̇ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܟܕ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ :
SevAnt:CathHom ܠܫܪܘܬܐ : ܥܬܝܩܬܐ ܡ̇ܢ ܒܚܘܕܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ :
SevAnt:CathHom ܐܝ̣ܬܝ̇ܬ ܆ ܡܢ̇ܬܐ ܡ̇ܢ ܡܕܡ ܡܢܗ̇ ܬܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܗܕܐ ܡ̇ܢ ܐܡܝܪܐ ܆ ²ܐܝܟ
SevAnt:CathHom : ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܢܐܟܘܠ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܚܢܢ ܠܘ ܐܝ̣ܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐX ܀ ܒܐܘܣܝܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom . ܥܠ ܒܪܝ̣ܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܓܝܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܡܬܝܗܒܐ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܀ X ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܪܢܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܝܦܓܪܐ ܡ̇ܢ ܒܡܓܢܢܘܬܐ X ܕܪܘܚܐ
SevAnt:CathHom : ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܒ̇ܢܐ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܐ . ܐܠܐܐܒܐ̈ ܡ̇ܢ : ܐܘܣܝܝܐ ܢܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܒܪܢܫܐ ܆ ܥ̣ܠ ܡ̇ܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ . ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܆ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܠܡܢܝܐ̈ : ܘܒܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܘ̈ ܩ̇ܝܫܐ ܕܬܪܒܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ