simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܨ̇ ܒܐ ܗܘܝܬ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܆ ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܐܬܝܠܕ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡ̣ܚܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ
SevAnt:CathHom ܒܦܪܪ̣ܝܣܐ : ܡܬ̣ܚܙܐ ܡ̇ܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:CathHom ܠܢ ܆ ܠܘܬ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܛ̇ܒܐ ܪܗ̣ܛܢܢ
SevAnt:CathHom ܀ XXXXX0 ܘܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܬܪܥܝܬܐ ܆ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܛܒܐܝܬ ܐܬܬ̣ܝܬܝ̇ܬ .
SevAnt:CathHom ܕܒܝ̣ܫܐ ܆ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܛ̇ܒܐ ܡܙܕܗܪܝܢܢ ܘܠ̇ܒܟܝܢܢ
SevAnt:CathHom ܢܓܕܘܠ . ܚܕ ܡ̇ܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܫܢܕܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ ܀ ܩܕܡܐܝܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܆ ܕܥܣܩܝ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܪܥܝܬܐ̈