simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܆ ܐܬܬܨܝܪ ܘܥ̣ܪܩ
SevAnt:CathHom ܘܠܥܠܘX XX ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܐ ܢ̣ܨ ܠܐ
SevAnt:CathHom ¹ܟܕ ܡܒ̇ܙܚ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܒܐܠܗܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²ܡܬܓܟܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܗ . ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܥܘܪܐ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ ܡ̇ܢ . ܒܗ̇ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܕܣܟܠ . ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܦ̇ܢܐ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܡ . ܬܡXܠܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom . ܟܕ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̇ܟܪܙܝܢ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢX ⁵ܕܠܢܒܝܘܬܐ̈ ܡ̇ܢ : X Xܝ
SevAnt:CathHom ܀ X ܘܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܘܡܘܫܐ : ܡܐܠܠܘܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܟܕ ܒܐܝܕܗ ܡ̇ܢ . ܘܒܚܘܛܪܗ ܡ̇ܕܒܪ
SevAnt:CathHom ܒܪܢܫܐ . ܘܕܠܥܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܡܬ̣ܚܙܐ ܆
SevAnt:CathHom ܘܥܡ ܢ̣ܟܠܐ ܠܚܙܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܒܪ
SevAnt:CathHom ܗܠܝXܢ . ܠܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܟܗܢܝܐ ܕܒܚܘܒܬܐ ܕܡ̣ܫܚܐ
SevAnt:CathHom ܠܡܦ̇ܣܩܘ ܆ ܛܐܘܣ ܡ̇ܢ ܟܕ ܦ̇ܣܩܐ ܓ̇ܙܡ
SevAnt:CathHom ܘܚܘܝܚܐ . ܘܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘ ܕܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܥܬܝܕ ܕܢܙ̣ܕܟܐ ܒܐܢܢܩܣ̈
SevAnt:CathHom ܐܫ̣ܟܚ : ܫ̣ܘܝܬܐ ܡ̇ܢ : ܕܡ̣ܠܝܐ ܗܘܬ
SevAnt:CathHom ܡܙܥܩ : ܠܟܘܢ ܡ̇ܢ ܕܬܬܓܗܢܘܢ ܗܘܐ :
SevAnt:CathHom ܝܘܠܦܢܐ̈ ܆ ܩܛܝܪܐܝܬ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܩܒܥܝܢ ܒܢ :