simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܆ ܐܬܬܨܝܪ ܘܥ̣ܪܩ ܘܐܒ̣ܪ . . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚ̣ܠܬܐ ܡ̇ܢ ܪܥܝܢܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܥܒܕܗ̇ ܠܪܚ̣ܡܬ ܐܢܫܘܬܐ . ܐܠܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܕܩ̇ܪܐ ܢ̣ܨ ܠܐ ܥܠ ܩܘܡܝܛܐ ܕܟ̣ܬܒ ܕܢܬܢܢ ܒܝܘܡ ܕܝ̣ܢܐ . XX ܡ̇ܢ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܇ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܘX XX ܟܠ
SevAnt:CathHom ܒܐܠܗܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ²ܡܬܓܟܢܐ̈ : ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܠܘܬ ܚܢܦܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬ̣ܚܙܝ ܠܗ ܠܪ̣ܝܢܐ . ܐܠܐ ܢ ܦܪܘܒܘܣ . ¹ܟܕ ܡܒ̇ܙܚ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܥܘܪܐ ܆ XXXXXܝ̇XXܫ̇ܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ ܡ̇ܢ ܬܪ̣ܒܪ ܆ ܙܘܕܐ̈ ܕܬܫܢܝܩܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܗ̇ܘܝܐ ܠܗ . ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom . ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܐܘܣܝܐ ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܒܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡ̇ܢ ܆ ܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܇ ܢ̇ܦܩ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ܟܕ ܡܫܬܘܬܦ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܕܡܦ̇ܢܐ ܗܘܐ ܕܙ̇ ܕܩ ܕܢܬܠ ܡܕܐܬܐ ܆ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܡ̇ܢ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܢܚ̇ܘܘܢܝܗܝ ܓ̣ܠܝܐܝܬ ܠܝܫܘܥ ܕܣܟܠ . ܐܢܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܇ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡ̣ܨܝܐ ܀ ܘܠܗܠܝXܢ ܝܘܚܢܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܇ ܠܘܬ ܡܚܘܝܢܘܬܗ̇ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܇ ܗ̇ܝ ܠܐ . ܡ . ܬܡXܠܢܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡ̇ܟܪܙܝܢ ܗܘܘ : ܘܠܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬ ܡܕܒܚܐ ܡ̇ܢ ܥ̇ܒܕ ܀ ܗܕܐ . ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ . ܟܕ ܠܗ̇ܢܘܢ
SevAnt:CathHom : X Xܝ XXXX ܕܗ̇ܢܘܢ ܇ ܠܟܪܘܙܘܬܐ ⁸ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܇ ܒܝܕ ܕܡܐ ܡ̇ܢ ܐܟܪܙܘ . ܠܣܗܕܐ̈ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܝܠܝܢX ⁵ܕܠܢܒܝܘܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܘܡܘܫܐ : ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܗܘܢ ܡܡ̇ܠܠ ܗܘܐ ܆ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܕܚ̇ܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ̣ ܣܝ ܀ X ܘܕܘܝܕ
SevAnt:CathHom . ܘܒܚܘܛܪܗ ܡ̇ܕܒܪ ܗܘܐ ܠܥܪܒܐ̈ ܇ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܚ̇ܐܪ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ . ܒܠܚܘܕܝܘܬ ܙܢܐ ܚ̇ܝܐ ܗܘܐ ܆ ܘܟܕ ܒܐܝܕܗ
SevAnt:CathHom ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܡܬ̣ܚܙܐ ܆ ܥܝܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܒܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܆ ܘܥܡ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܬܘ̇ܦܟ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ . ܘܕܠܥܝܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܛ̣ܝܫ ܇ ܒܗXܢ ܝܢ Xܠ̣ܓܘ ܒ̣ܝܫܐܝܬ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܇ ܥܪܛܠܝܐ ܕܝܢ ܝ̣ܙܐ ܒܣܘܪܢܐ̈ ܇ ܘܥܡ ܢ̣ܟܠܐ ܠܚܙܬܐ
SevAnt:CathHom ܟܗܢܝܐ ܕܒܚܘܒܬܐ ܕܡ̣ܫܚܐ ܡܠܦܢܝܐ ܡܬ̇ܝܒ ܗܘܐ ܆ ܫ̣̇ܟܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܕܡܬܐܡܪܐ . ܟ̣ܬܒܬ ܓܝܪ . ܐܦ ܗܠܝXܢ . ܠܒܪܢܫܐ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܦ̇ܣܩܐ ܓ̇ܙܡ ܐܢܬ ܆ ܐܢܬ ܡܢ ܢܦܫܟ ܢ̣ܦܠܬ . ܩܕܡ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܡ̇ܢ ܚ̇ܒܠܐ ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܠܡܠܐ̈ ܕܝܠܝ ܓ̇ܙܡ ܐܢܬ ܠܡܦ̇ܣܩܘ ܆ ܛܐܘܣ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܗ̣ܘ ܕܢ ܟܕ ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܬܬܗܝ ܥ̣ܢܐ ܘܫ̣ܡܥ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܡ̇ܢ ܕܐܘܪܚܐ ܗ . ܘܐ ܕܢܪܗܛ ܝ̇ܙܘܩܐ ܗ̇ܘ ܛܒܐ ܘܚܘܝܚܐ . ܘܗ̣ܘ
SevAnt:CathHom ܥܬܝܕ ܕܢܙ̣ܕܟܐ ܒܐܢܢܩܣ̈ ܕܟܝܢܐ ܇ ܒܟܦ̣ܢܐ ܘܒܨ̣ܗܝܐ ܇ ܡ̇ܢ ܕܬܪܥܝܬܗ ܇ ܘܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܡ̇ܘܕܐ ܗܘܐ ܇ ܕܐܝܟ ܒܪܢܫܐ
SevAnt:CathHom : ܕܡ̣ܠܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܪ̣ܚܫܐ ܣXܝܐܐ ܪܡ . . . ܝܝ X ܡ̣ܪܬܐ ܆ ܐ ܡ̇ܢ ܡܕܒܪܐ̈ X ܕܦ ܗܘܐ . X ܟܕ ܕܝܢ ܕܘܟܬܐ ܚܕܐ ܐܫ̣ܟܚ : ܫ̣ܘܝܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܬܬܓܗܢܘܢ ܗܘܐ : ܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܘܡܘܢ ܗܘܘ : ܘܚܠܦܝܟܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ : ܟܝܬ ܐܦ ܗܕܐ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܕܠܘ ܠܟܠܢܫ ܡܙܥܩ : ܠܟܘܢ
SevAnt:CathHom ܡܬ̇ܩܒܥܝܢ ܒܢ : ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܬ̣ܚܕܢܢ ܒܒ̣ܝܫܘܬܐ : ܡ̇ܢ ܡܠܐ̈ ܡܠܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ̇ ܘܐܦ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܆ ܩܛܝܪܐܝܬ