simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܥܝܢܐ̈ ܡܬܘܘܢܢܝܬܐ̈ ܠܪܘܡܐ ܇ ܘܡܟܬܪܐ ܘܡܬܥ̇ܢܝܐ . ܡ̇ܢ ܫܐܕܢܝܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܒܠܫܢܐ ܗ̇ܘ ܟܢܥܢܝܐ ܇ ܘܡ̣ܪܝܡܐ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ ܟܝܬ ܫܦܘܕܐ̈ ܐܝܟ ܕܒܨܘܪܬܐ̈ ܛܠ̇ܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܪܝܫܗܘܢ ܥܪܛܠܝܬܐ ܘܡܫܟܪܬܐ . ܘܕܠܐ ܐܣܟܡ ܇ ܕܒܩܢܘܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܫܝܛܐ̈ ܘܦܫܝܩܝ̈ ܠܡܬܒ̣ܣܝܘ ܡ̇ܢ : ܕܥܠ ܐܘܪܓܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢܐ : ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ : ܟܕ ܠܩܪܒܐ ܗ̇ܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܪܝܘܣ ܙ̣ܟܐ : ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܬܟܬܘܫܐ . ܟܕ ܠܡܕܝܢܬܗ ܦ̣ܢܐ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܆ ܠܣܒܐ
SevAnt:CathHom ܠܣܘܓܐܐ ܕܚܝܠܐ : ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܠܣܘܓܐܐ ܕܪܟܫܐ̈ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܆ ܡ̇ܢ ܆ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܫܒ̣ܝܐ̈ ܡܡ̇ܠܠ ܗܘܐ . ܟܕ ܒܙܒܢ
SevAnt:CathHom ܒܚܘܕܪܐ ܕܫܢܝܐ̈ : ܚܕܬܐ ܕܝܢ ܒܚܒܝܒܘܬܐ ܘܒܠܐ ܣܒܥܘܬܐX ܡ̇ܢ ܠܗܝܢ ܡܕܡ ܢ̇ܩܫ : ܘ̣XܡܬXܓܪܓܢ̈ ܠܫܪܘܬܐ : ܥܬܝܩܬܐ
SevAnt:CathHom ܡܕܡ ܡܢܗ̇ ܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ . . ܥܒܝܕܬܐ ܆ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ ܦܐܪܐ̈ : ܘܟܠܘ ܗܢܐ ܛ̣ܥܢܐ ܕܒܝ̣ܫܘܬܐ ܐܝ̣ܬܝ̇ܬ ܆ ܡܢ̇ܬܐ
SevAnt:CathHom ܐܡܝܪܐ ܆ ²ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܦܫܝܩܐ ܘܕܩܕܡ ܐܝܕܝܐ̈ . ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܡ̇ܢ ܠܪܟܫܐ̈ ܕܝܠܟ ܥܠ ܝܡܐ : ܕܫ̇ܓܫܝܢ ܡܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ . ܘܗܕܐ
SevAnt:CathHom ܢܐܟܘܠ : ܡܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܕܝܢ ܢܬܪܚܩ̈ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܢܗܡܐ . ܦ̣̇ܩܕ ܓܝܪ ܢܡܘܣܐ : ܕܡܕܡ ܡܕܡ
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ : ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܦ̣ܕܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܬܚܝܬ ܩܛܐܓܪܢܘܬܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ . ܡܕܡ̇ܥܝܢ ܚܢܢ ܠܘ ܐܝ̣ܟ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܆ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܙܕܝܩܐ ܘܗ̣ܝ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܡ̇ܢ ܇ ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܕܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐX ܀ ܒܐܘܣܝܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘܝܢ̈ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐܒܐ . ܕܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܕܝܠܝ . ܥܠ ܒܪܝ̣ܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܡܬܝܗܒܐ ܒܝܕ ܪܘܐ ܡܠܬܐ ܕܚܟܡܬܐ ܇ ܠܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܇ ܗ̣ܘ ܫܡܐ ܚܝܠܐ̈ ܩ̣ܪܐ ܐܢܝܢ ܇ ܐܝܟ ܐܝܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܇ ܠܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܐܦ ܐܪܢܝܬܐ̈ ܡ̣ܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܣܝܘ ܗܪܟܐ ܇ ܕܣܓ̇ܝXXX X ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܒܓܘܡܨܐ ܕܦܣܩ ܣ̣ܒܪܐ ܆ ܟܬܘܒ . ܚܡܫܝܢ ܀ X ܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܡܓܢܢܘܬܐ X ܕܪܘܚܐ ܗ̣ܝ ܡܢܗ̇ ܐܫ̣ܘܚ̇ܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܡܝ̣ܟܢ ܡ̇ܢ ܇ ܘܚܘܝ ܠܗ̇ܝ ܕܝ̣ܠܕܬܗ ܝ̇ܠܪ̣ܬ ܐܠܗܐ ܇ ܕܠܝܦܓܪܐ
SevAnt:CathHom ܒܬܐ̈ ܢܨܝܚܐ̈ ܒ̇ܢܐ : ܟܕ ܩ̣ܒܝܥ ܘܐܣܝܪ ܒܐܪܥܐ ܆ ܘܠܐ ܡ̇ܢ ܠܐ ܗܘܐ ܠܢܦܫܗ ܚܝ ܒܠܚܘܪ . . ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܡܫܝܚܐ : ܐܡܬܝ ܕܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom : ܐܘܣܝܝܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܒܚܐ . ܘܡܢܗ ܕܟܝܢܐ . ܒܪܐ ܕܝܢ . ܡ̇ܢ : ܗ̇ܘ ܟܝܬ ܚܕܬܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ . ܐܠܐܐܒܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ . ܐܝܟ ܒܘܟܪܐ ܒܐܚܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܝXXXXX10 ܡ̇ܢ : ܘܩ̇ܘܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܦ ܟܕ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܥ̣ܠ
SevAnt:CathHom ܥܠܡܢܝܐ̈ : ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕ ܘܬ ܩܢܝܢܐ̈ ܘܡܪܗܛܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܟܫܠ ܐܢܘܢ ܆ ܗܒ ܠܗܘܢ . ܟܕ ܡ̇ܠܦ ܠܢ ܆ ܕܒܣܘܥܪܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܠܐ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ ܇ ܠܘܬ ܕܝܢ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ ܇ ܗܠܝܢ ܟܝܬ̣ ܡ̇ܢ ܕܓܠܬܐ̈ . ܓܘܕܩܐ̈ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܬܘܬܪ ܐܘ̈ ܩ̇ܝܫܐ ܕܬܪܒܐ