simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܗ̣ܘ ܗܘ̇ܐ ܥܠܬܐ ܕܣܕܩܐ ܝ ܕܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܟܕ ܟܘܠܗ ܢ ܡܬܒܚܢܢ̈ ܩܢܘܢܐܝܬ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡ ܃ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܥ̇ܐ ܗܘܐ̣ ܂ ܡ̇ܢ ܕܨܗܝܐ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܝ ܘܢܫܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܟܕ ܝܗ̇ܒ ܗܘܐ ܠܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܕܢܚܫ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢܐ
MiaphysiteDocs ܣܓܝܕܐ ܃ ܚܕ ܕܝܢ ܠܐ ܣܓܝܕܐ ܃ ܡܗܝܡܢܢ ܚܢܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܚܕ ܡ̇ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ·X Xܝ ܕܡܢ ܗܪܟܐ̣ ܂ ܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܚܝܕܐ̈ ܚܕ
MiaphysiteDocs ܕܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡ̇ܩܒܠ ܠܚܣܝܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ ܦܘܠܐ ܃ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ܐܦܝܢ̈ ܘܠܒܪ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬ ܐ ܕܝܠܢ ܥܒ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܠܟܠ
MiaphysiteDocs ܂ ܕܗܐ ܠܘ ܒܦܪܗܣܝܐ ܡܫܬܡܫܐ ܗܘܬ ܥܕܬܐ ܝ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܂ X ·ܝ ܚܘܪܢ ܚܪܝܦܐܝܬ ܂ ܘܚܙܐ ܘܢ̇ܫܡܥ ܘܢܣܬ̇ܟܠ ܂ ܠܘܩܕܡ
MiaphysiteDocs ܕܢܡܘܣܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܃ ܠܒܘܛܠܐ ܕܝܢ ܕܗܪܣܝܣ ܕܣܓܝܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܘܟܐ ܒܥܕܬ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܢ ܐܣܬܥܪ ܃ ܠܘܬ ܫܘܪܪܐ
MiaphysiteDocs ܕܠܟܘܢ ܛܠܡ ܠܝ ܗܘ ܛ ܂ ܠܡ ܂ ܘܡ̇ܢ ܕܠܝ ܛ ܂ ܠܡ ܛ ܂ ܠܡ ܠܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ̤ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܠܟܘܢ ܫܡ̇ܥ ܠܝ ܗܘ ܫ̇ܡܥ ܂ ܘܗ̇ܘ
MiaphysiteDocs ܕܨ̇ܒܐ ܕܡܢܗ ܝ ܢܐܠܦ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܬܘ ܠܘܬܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡ̇ܢ ܒܝܕ ܡܐܡܪܐ ܕܩܕܡ ܩܠܝܠ ܐܟܬܒܢܢ ܘܝܗܒܢܢ ܃ ܐܝܟ ܕܩܪܝܒ ܠܟܠ
MiaphysiteDocs ܐܣܟܡܐ ܗ̇ܘ ܡܬܩܠܣܢܐ ܃ ܕܡܣܬܬ ܒܣܘܓܐܐ ܕܛܘܦܣܐ̈ ܡ̇ܢ ܃ ܠܨܒܘܬܗ ܕܡܝܠܝܛܝܘܣ ܃ ܟܕ ܗܕܐ ܡܬܚܦܛܝܢ ܕܢܩܝܡܘܢ
MiaphysiteDocs ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠ ܙܒܢ ܚ̇ܘܝ ܡܪܢܐܝܬ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܂ ܡ̇ܢ ܟܕ ܠܐ ܐܬܚܣܪܬ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܐܠܗܝܐ ܂ ܘܠܝܠܕܬܗ
MiaphysiteDocs ܕܡܕܡ ܡܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܠܐ ܫܘܚ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܥܩܪܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܗ ܡܢ ܠܟ ܒܕܘܟܬܐ ܕܥܣܒܐ ܘܥܠ ܡܝܐ̈ ܢܝܚܐ̈ ܃ ܐ ܟܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܘܣܝܐ ܢܣܦܩ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܟܝܠ ܠܗ ܠܗܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܘ ܕܟܝܢܐ ܐܘ ܡ̇ܢ ܐܠܗ·ܬܐ̈ ܐܡܝܪ ܟܕ ܐܘܣܦܢܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܝ ܕܡܕܡ ܕܥܠ ܫܡܐ
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܐܦܢ ܠܐ ܫ̇ܘܐ ܐܢܐ ܂ ܡܨܠܐ ܐܢܐ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܢܚܘܣ ܥܠ ܡ̇ܢ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܘܝ ܕܝܢ ܠܐ ܢܐ ܕܒܐ ܕܘܗܝ ܢܐܬܘܢ ܡܟܫܘܠܐ̈ ܂ ܐܢܐ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܕܐܡ̇ܪ ܒܪܢܫܐ ܠܟܠܗ ܓܢܣܐ ܐܢܫܝܐ ܐܚ̇ܕ ܒܡܠܬܗ ܂ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܟܘܠܢܝܬܐ ܘܐܚܘܕܬܐ ܂
MiaphysiteDocs ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܐܬܩܪܒܘ ܂ ܐ ܬ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܥ̇ܒܕ ܡ̇ܢ ܂ ܒܘܝܐܐ ܕܡܢ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܣܒܪܐ ܒܣܝܡܐ ܂ ܘܪܫܢܘܬܐ
MiaphysiteDocs ܕܢܣܝܒܪ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܦ ܡ̇ܢ ܐܬܢܒܪܫܬ ܒܗ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠ̣ܘ ܐܬܬܣܪܚܬ ܠܗ ܃ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܕܐܒܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܩܪܒܐ ܠܘܩܒܠ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܡܢ ܟܬܒܐ̣ ܂ ܐܝܟܢܐ ܝܝ ܕܠܥܬܝܩܬܐ ܘܠܚܕܬܐ ܘܡܠܐ̈
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܝ ܒܝܬܐ̈ ܕܝܠܢܝܬܐ̈ ܩܕܝܫܬܐ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܂ ܡ̇ܢ ܕܦܘܫܩܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܪܘܚܢܢ̈ ܟ̇ܬܒ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܕܐܝܬܝܗ̇
MiaphysiteDocs ܐܠܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫܢܐܝܬ̣ ܂ ܒܫܘܝܘܬ ܕܪܓܐ ܡ̇ܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܃ ܟܕ ܠܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܘ ܟܝܬ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܩܝܦܐܝܬ
MiaphysiteDocs ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܠܗܝܐ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܙ ܝܝ̇ ܡ̇ܢ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ 1ܚܝܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܥܠ ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܃ ܝ ܥܐ