simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕܠܓܡܪ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܘܟܪܝܝܢ̈ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܟܪܛܝܣܐ ܐܬܬܨܚ ܃ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܦ ܪܢ̈ ܘܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܃ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܒܟܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܒܬܪ̈ ܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܂ ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܡܥܠܝܢ ܒܡܡܠܠܗܘܢ ܃ ܒܪܐ ܚܕ
MiaphysiteDocs ܐܬ̇ܐ · · ܂ ܝX ܘܡܘܕܐ ܟܕ ܡܬܟܣܣ̣ ܂ ܢܬܓܙܪ ܡܣܡ ܒܪܝܫܗ ܂ ܐܢ ܕ ܡ̇ܢ ܘܕܫ̇ܘܝܢ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܐܠܨܐ ܕܢܬܩܪܐ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܘܐܢ
MiaphysiteDocs ܐܝܬܝܗܝܢ ܡܨܘܬܐ̈ ܕܡܢ ܠܒܪ ܃ ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܘܚܠܐ̈ ܕܡܢ ܠܓܘ ܃ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܘܐܬܪܢܐ ܕܟܡܐ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܡܬܟܬܫܢܐ̈ ܕܚܕܪܝܢ ܂ ܘܟܡܐ
MiaphysiteDocs ܕܐܚܘܬܐ ܕ ܠܗ ܩܕܝܫܬܐ ܃ ܠܦܘܪܢܣܐ ܕ ܂ ܢ ܕܪܫܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܐ ܐܒܣ ܦܘܠܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܐܫܬܪܝ ܡܢܢ ܃ ܠܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ
MiaphysiteDocs ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܘܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܕܡ ܐܒܗܝܬܐ̈ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܡ̇ܢ ܕܡܥܕ ܠܡܓܕܫ ܠܚܪܝܢܐ ܝ ܕܡܠܐ̈ ܕܠܘܩܒܠ ܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܒܫܘܪܝܐ
MiaphysiteDocs ܕܟܠܗ̇ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܐܣ̇ܝܡ ܗ̇ܝ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܝܘܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐ ܂ ܘܕܐܫܒܘܩ ܕܫܥܬ ܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܨܒ̇ܐ ܗܘ̇ܝܬ ܝܝ̤
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܟܕ ܗ̣ܘ ܣܘܢܩܢܐ ܩ̇ܪܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܬܬܪܣܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܢ ܂ ܡ̇ܢ ܬܘܪܣܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܃ ܘܒܙܒܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܐ ܂ ܠܗܠ
MiaphysiteDocs ܗܟܝܠ ܕܠܘܩܒܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܚܣܝܐ ܝ ܂ ܡܪܝ ܬ ܐܘܕܘܪܐ ܃ ܡ̇ܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ̣ ܂ ܢܬܩܝܡ ܘܢܚܘܕ ܚܘܫܒܐ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܐܢ ܗ̣ܘ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܘܡܠܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܡܠܐܟܐ̈ ܥܒܕܝܢ ܂ ܐܠܐ ܝܝ ܂ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܡܠܬܐ ܫܚܝܡܐܝܬ ܬܣܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܣܓܝܐܢ̈ ܐܢܝܢ̈
MiaphysiteDocs ܕܐܢܬܘܢ ܟܠ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܬܥܒܕܘܢ ܃ ܕܐܦ ܠܐ ܚܕ ܡܥܠܢܐ ܢܫܟܚܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܝܠܦ̣ܢܢ ܐܬܚܦܛܢ ܚܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܠܘܬ ܐܚܘܬܟܘܢ ܂ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܢܬܠ ܠܪܝܫܢ ܡܝܐ̈ ܝܝ ܂ X ܘܠܥܝܢܝܢ̈ ܡܒܘܥܐ̈ ܕܕܡܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܚܢܢ ܐܚܝܢ̈ ܘܕܥܡ ܚܫܐ ܡܙܥܩܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܫ̇ܠܝܢ ܚܢܢ ܂
MiaphysiteDocs ܕܠܐ ܦܘܢܝܐ ܫܟܝܬ ܒܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܟܕ ܡܘܣܦ ܚܛܗܐ̈ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܦܝܩ ܡܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܐܒܗܝܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩܘ ܝ ܕܡܢ̣ܘ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܡܬܚܡܐܝܬ ܡܬܚܫܚܝܢ ܒܗ ܒܡܠܬܐ ܒܗ̇ܝ ܕܓܠܝܐ ܝܝ ܡ̇ܢ ܠܡܢܝܢܐ ܡܬܚܡܐ ܃ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܢܬܕܒܪܘܢ ܂ ܐܢ
MiaphysiteDocs 20 ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܕܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ ܘܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܪܡܝܘ̣ ܂ ܠܐ ܗܘ̣ܘ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܣܘܢܗܘܕܝܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܬܐ ܬܩܢ̣ܬ ܒܝܢܬܢ ܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܗܝܒܐ ܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܐܬܬܙܝܥ ܩܕܡܝܢ ܒܟܬܒܬܐ ܃ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܡ̇ܢ ܃ ܕܡܢܐ ܕܢܘ ܡܛܠ ܗܝܒܐ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܂ ܂ ܡܛܠ
MiaphysiteDocs ܡܬܟܫܠ ܘܠܐ ܐܢܐ ܩܕ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܢ ܡܦܝܣܝܢ ܚܢܢ ܕܐܦ ܒܡܠܬܐ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܥܕܬܐ̈ ܃ ܡ̇ܢ ܡܬܟܪܗ ܘܠܐ ܡܬܟܪܗ ܐܢܐ ܂
MiaphysiteDocs ܝX ܕܢܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܛܒܝ̈ ܒܟܠ ܡܚ̇ܘܝܢ ܚܢܢ ܠܗܘܢ ܐܘܪܚܐ ܡ̇ܢ ܥܡܢ ܃ ܟܪܘܙܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܢ ܚܢܢ ܃ ܐܘ̇ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܐܢ ܗ̣ܘ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܘܠܐ ܡܪܟܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܂ ܟܕ ܠܕܝܠܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܪܡܝܐ ܂ ܟܕ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܬܥܐ ܐܡ̇ܪ ܝ ܗܘܐ ܂ ܂ ܦܫܝܛܐ
MiaphysiteDocs ܠܦܓܪܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܦ ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܗܘ̣ܐ ܐܚܘܕܐ ܂ ܡ̇ܢ ܐܢܐ ܝܝ ܕܡܢ ܢܘܪܐ ܘܩܝܣܐ̈ ܘܣܟܝܢܐ ܬܩܝܦ ܂ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܗ̇ܢܘܢ