simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܘ : ܕܗܕܐ ܡ̇ܢ ¹⁸ܐܢܬܬܐ ܗܝ̣ ܗܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܦܝ ܗܠܝܢ ܐܒܘܢ̣ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒܐ ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܗܕܐ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܡܦܣܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܛܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ .
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ ܡ̇ܢ ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ
JnEph:ActsEastSaints ̈ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܓܠ̣ܝܐ ܕܡܠܚܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܦܪ ܘܘܐ ܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐ̇ܣܬܟܠܬ ܨܒܝܢܗ̣ ܐܡ̇ܪܬ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܢ ܐܝܬ ܘܘܐ ܡ̇ܢ ܕܩܪܝܒ ¹²ܘܚ̇ܙܐ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints : ܐܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܬ ܠܝ ܩܪܝܒܘܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ : ܐܠܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܝܕܝܗ̇Ẍ ܕܬܢܝܚܝܘܘܝ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܕܢܡܠ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܝ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ . ܠܘ ܠܗܕܐ