simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܓܝ ܡܦ̣ܣ ܘܘܐ
JnEph:ActsEastSaints ܠܒܬܝܗܘܢ̈ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܠܡ ܪ̣ ܐܣܥܘܪ
JnEph:ActsEastSaints ܗܠܝܢ ܇ ܕܒܐܣܟܝܡܝXܘܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܬܓܪܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܡܢܐ . ܡ̇ܢ ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܐܚܝ-Ẍ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܢ ܡܗܘܢܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܡܘܬܐ ܒܫܪܪܐ ܡ̇ܛܝܒ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܝܠ ܐܚܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܗܠܝܢ ܚܢܢ ܟܠܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ
JnEph:ActsEastSaints ܐܦ ܚܢܢ . ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܝܢ ܕܥܡܗ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܢܐ ܓܕܫܢܝ . ܡ̇ܢ ¹ܐܛ̣ܥܝ ܒܝ .
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝܕܝܢ ܦ̣ܩܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܫܚ ܡܢ ܥܡ̣ܠܐ·
JnEph:ActsEastSaints X ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒ̣ܪܘ ܕܘܐ ܒܫܪܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܕܢܡܠ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܘܟܬܐ ܕܚܝܘܘܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܒܗ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܙܥܘܪܐ ܕܛܠܦܚܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܐ ܥܣܪܐ̈ ܝܘܡܬܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܠܐ ܢܒ̣ܟܐ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܢ̣ܫ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ . ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܠܡ ܠܗ̇ .
JnEph:ActsEastSaints : ܠ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܫܡܥܘܘܝ̈ ܕܛܘܒܢܐ ܙܥܘܪܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܙܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܚܠ̣ܬ ܕܕܠܡܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܡܟܝܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܫ̇ܦܪ ܘܘܐ ܠܘ