simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܕ̇ܠ . ܠܐ ܡ̇ܫܡܠܝ ܒܚܘܒܐ . ܘܬܘܒ ܕܕܚܠܬܐ ܒܚܘܒܐ̣ ܠܝܬ . ܡ̇ܢ ܒܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܠܐ ܡ̇ܫܡܠܝܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܆
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܆ ܘܝܒܐ ܡܓܕܦܢܐ . ܘ̇ܘ ܕܘܘ̣ܐ ܒܙܒܢ ܬܡܢ ܡܕܒܪܢܐ ܇ ܡ̇ܢ ܢܨܒܬܐ ܘܕܐ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܗ̇ ܠܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ̣ ܡܪܒܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܘܘܝ ܆ ܫXܝܥܘܢ ܚܒܝܫܐ ܕܚܒܝܫ ܒܪܝܫ ܬܠܠܐ ܕܩ̇ܠ : ܫ ܡ̇ܢ ܠܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܆ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܠܐܢܫܐ ܘܠܝܢ . ܘܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ( ²ܡܢ ܥܠ̣ܬ ܪܕܝܦܘܬܐ . ܒܚܪܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܦ ܥܡܗ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܝܫܐܝܬ ܟܪܝܗ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܡ̇ܪܓܫ ܕܡ̇ܚܫܝܢ ܠܗ ܟܐܒܘܗܝ̈ ܆ ܡ̇ܢ ܘܟܢܐ ܐܡ̣ܝܢ ܒܒܟ̣ܝܐ ܆ ܗ̣ܘ Xܠܡ ܕܝܢ̣X ¹ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ . ܕܗ̇ܘ