simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ ܆ ܡܢ ܡܠܝܟ̈ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܐ ܆ ܘܠܘܚܡܝܟ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܟܝܠܐ ܘܚܝܠܬܢܐ̣ ܠܘܬܘ . ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ . ܘܐܙܠ̣ܘ ܠܡܥܪܬܐ⁸ . ܗ̇ܝ . ܡ̇ܢ ܠܡ ܟܝ ܠܡܥܪܬܐX ܗ̇ܝ ܕܒܡ̣ܒ̇ܐ ܢܚ̣ܬܬ . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈ ܆ ²ܐܢܐ . ܒܗ ܬܡ̇ܝܗ ܘ̇ܘܝܬ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܗ̣ܘ ¹ܒܚܕܘܬܐ ܦܨܝܚ ܘܘܐ ¹ܘܡ̇ܫܐܠ ܠܝ : ܕܡܘܢ ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ :
JnEph:ActsEastSaints ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ . ܘܘܟܢܐ ܐܫ̣ܟܚ ܕܢܓܢܒܝܘܘܝ ܡܝܢ ܥܡܐ ܇ ܡ̇ܢ ܛܘܒܢܐ ܠܒܝܬ ܕܝܩܘܢܝܩܘܢ ܆ ܘܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܐ ܢܬܕ̇ܡܐ ܠܐܪܝܟܘܬ ܣܘܕܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܠܗ ܆ ܕܢܬܒ ܩܠܝܠ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܛܦ̣ܝܣ ܕܢܝ̣ܬܒ ܇ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗXܘ· ܩܘܪܝܩܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܢܟܦܐ̈ ܆ ܐܟܚܕܐ ܣܝܡ̣ܝܢ ܒܗ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ . ܟܕ ܒܓܢܣܐ
JnEph:ActsEastSaints ܚܠܝܡܐ ܒܬܫܘܝܬܗ : ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܫ̣̇ܕܐ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܒܒܘܪܟܐ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܘ ܟܕ ܣܓܝ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܠܝܐ ܆ ܐܢܫ
JnEph:ActsEastSaints ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ . ܡܬܡܪܡܪܝܝܢ . ܘܡܢܗܘܢ ܩ̇ܥܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܩܠܝܪܘܣ ܘܕܥܡܐ ܘܕܐܦܝܣܩܘܦܐ ¹ܬܩ̣ܦ . ܟܕ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ ܐܗ̇ܦܘܟ ¹²ܛܘܪܐ ¹³ܐܘ ܐܥܩܘܪ- ܡ̇ܢ ܘܢܐ ܛܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬ . ܥܩܪ ܆ ܠܐ ܬܘܒX ¹ܡ̇ܬܬܘܐ ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ Xܓܡܪ ܠܐ ܡ̇ܢܚ ܘܘܝܬ . ܒܪܡ- X ܕܝܢ . ܠܐ ܡ̇ܢ . ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܕܚܦܝܛ ܗܘ ¹ܒܟܠ̇ ܥ̣ܒܕ ܛܒ . ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܕܐܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ ܐܠܐ ܡܠܝ ܣܘܢܩܢܗ ܡܢܗ̣ ܠܐ ܡܫܢܐ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ . ܘܓܚܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̣ܝ ܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܗ̣ܘ ܪܒܐ ܐܘ ܙܥܘܪܐ ܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܢܦܪܘܫ ܡܐܟܘܠܬܗ ܡܢ ܡ̇ܢ ܗܘܐ ܆ ܘܡܡ̣ܝܫ ܠܗ̇ ܠܓܬܐ . ܘܬܘܒ ܪ-ܐܠܘ ܐ̣ ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ
JnEph:ActsEastSaints ܕܒܛܘܒܢܐ ܢ̇ . ܚܘܐ ܛܢ̣ܢܗ ܠܘܩܕܡ : ܩ̇ . ܒܠ ܥܠܘܘܝ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܘܝ ܩܫܝܐ ܕܠܐ ܕܚ̇ . ܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ· ܘ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢ̣ܝܢ ³ܗܠܢ ܘܒܟܘܢ ܡܢܝ ܬܒ̇ܥ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܐܦ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܠܡܪܬܝܘ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܦ̇ܩܕ ܠܘ̣ ܘܦܫܝܩ ܠܘ . ܘܬܘܒ̣ ܐܦܠܐ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܕ . ܫܘܥܒܕܐ ܡ̇ܢ ܆ ܕܗܢܐ ܓܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ Xܘܘ ܆ ܘܬܘܒ̣ ܐܦ ܡܪܐ ܢܦܫܗ ܗܘ . ܘܠܝܬ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ ܆ ܘܬ̇ܢܐ ܘܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ ܕܡ̣ܢܘ ܒܢܝ̈ ܠܐ ܡ̇ܢ . ܢܓܬܘ̈ ܣܠܩܢ̈ ܘܘܝ̈ . ܟܕ ܒܗ ܒܩܠܐ ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܗܘܢ ³ܒܡܕܝܢܬ ܡ̇ܢ ܟܘܪܗ ܢܐ X XX XX X ܥܣܩܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܛܟ ܢܬ̇ܦܪܓܐ X X ܣܢܝܩ : ܐܝܟ ܕܠܢܝܚܗ ܦ̣ܩܕܬ ܆ ܡ̇ܢ ܠܗ ܠܡ ܕܢܦܘܩ ܠܗ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ
JnEph:ActsEastSaints ܕܘ̣ܘ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ ܆ ܩܠܠ ܡܢ ܣܓܝ . ܠܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܇ ܕܐܘ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ . ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܐܝܕܝܗ̇Ẍ ܕܬܢܝܚܝܘܘܝ ܠܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܕܡܣ̇ܬܩܒܠ ܆ ܘܘܝܕܝܢ X ܡܡܠܠ ܗܘܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܆ X X ܕܝܠ̣ܦܘ ܡ̇ܢ ܕ ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܘܐ ܫܡܥܘܢ ܡܢ ܥ̇ܒܪܝ̈ ܐܘܪܚܐ ܆ ܐܘ ܡܢ