simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܕܟܕ ܚ̣ܙܘ ܕܗ̣ܝ ܡ̇ܢ ܕܘܟܬܐ ܚ̇ܫܚܐ X
JnEph:ActsEastSaints ܠܬܐܓܘܪܬܗ : ܘܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܕܘܦܝܐ ܬܘܒ ܕܒܟܠܥܕ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗ . ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܡܪܝ ܆ ܡܛܠ
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܚ̣ܙܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܕܚܠ̣ܬ ܕܕܠܡܐ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܥܠ ܡܢܐ . ܡ̇ܢ ¹ܐܡ̣ܪ ܠܟ ܡܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܝܢ . ¹ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܥܡܗ ) ܐܝܬܝܗ̇
JnEph:ActsEastSaints . ܘܫܐ ܒܢܝ̣̈ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܙܘܥ̣ ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘܐ ܆ ܒܓܢܣܗ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
JnEph:ActsEastSaints ܠܝܢ . ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܒܝܫܐܝܬ ܟܪܝܗ :
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ . ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܩܕ ܠܘ̣ ܘܦܫܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ܫܡܥXܢ ܆ ܒܥܘܡܝܪܐ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܡ̇ܕ
JnEph:ActsEastSaints ܘܗ̣ܘ ܐܝܟ X ܡ̇ܢ ܕܡ̇ܚܙܩ ܗܘܐ ܒܫܪܝܢܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐܢܐ ܠܟܘܢ . ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܢܐ ܒܝܬܘ ܕܥܠܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܝܪܒܗ . ܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܇ ܘ̇ܝ ܕܗ̇ܘ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܝܕܝܗ̇Ẍ ܕܬܢܝܚܝܘܘܝ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗ̇ܝܕܝܢ ܦ̣ܩܕ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܦܫܚ ܡܢ ܥܡ̣ܠܐ·
JnEph:ActsEastSaints ²ܡܪܢ ܆ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܢ-ܫܒ ܘܩ³ ܐܢܬܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܢܝܢ ܗܘܘ :
JnEph:ActsEastSaints . X XXXX ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܐܬ̇ܚܝܒ ܒܕܝ̣ܢܐ