simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:Epist ܕܢ ܕܥܠ ܪܘܚܐ ܝܘܣܦ̣ ܠܘܬ ܐܕܡ ܂ ܘܠܐ ܡܬ̇ܟܠܐ ܨܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ ܂ ܟܬܝܒ̣ ܂ ܕܡܢ ܕܢܐܡܪ ܡܠܬܐ ܥܠ ܝX ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ̣ ܢܫܬܒܩ ܠܗ ܂
JacSer:Epist ܪ ܂ ܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ̈ ܥܒܕܐ̇̈ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܢܐܣܘܪ ܚܨܘܗܝ̣̈ ܘܢ̇ܥܒܪ ܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢ ܂
JacSer:Epist ܐܡ̇ܪ ܂ ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܡܡܠܠ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܐܪܙܐ ܂ ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܂ ܘܟܠ ܡܢ ܕܫ̇ܡܥ ܠܗ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥ ܗ̣ܘ
JacSer:Epist ܕܠܐ ܐܚܒ ܠܓܠܝܢܗ ܂ ܕܡܢܘ ܕܝܢX ܘܐܝܢܘ ܗ̇ܘ X ܂ 5ܙ ܂ ܕܪܚ̇ܡ ܡ̇ܢ ܕܡܢܗ̣ ܗ̣ܝ ܗܝ ܚܪܡܐ̈ ܂ 2ܕܓܙܝܪ ܟܐܢܐܝܬ ܥܠ ܟܠ3
JacSer:Epist ܕܡܫܬܘܕܐ ܕܪܕܐ ܒܗ̇ ܂ ܘܡܛ̣ܠ ܕܚܝܪܝܝܢܝ̈ Xܡܢ ܟܠ Xܫ ܡ̇ܢ ܛܥܝܢ 13ܠܢ ܕܐܝܕܐ ܢܩܕܘܬܐ ܬܒܥܐ ܐܘܪܚܐ X 1ܕܣܝXܐ̇ ܂ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܕܡܫܪ ܕܩܝܡܐ ܕܨܝܕ ܢܘܚ ܠܐ ܡܫܬܪܐ̣ ܂ ܢܗ ܡܢ ܕܐܦ ܫܘܘܕܝܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܢ̣ܕܚܠ ܐܦ ܡܢ ܛܘܦܢܐ̣ ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܢܦܓܥ ܒܗ ܂ ܘܟܠ
JacSer:Epist ܕܡܓܕܦ ܥܠ ܒܪܐ̣ ܂ ܠܐ ܐܒܐ̣ ܘܪܘܚܐ ܡ̇ܓ̇ܕܦ ܂ ܘܡܢ ܡܨܥܪ ܡ̇ܢ ܫ̇ܪܒܐ ܣܟܗ̣ ܂ ܥܡ ܫܘܠܡ ܙܢܝ̣ܗ̇̈ ܂ ܕܙܩܝܦܘܬ ܐ ܂ ܡܟܝܠ
JacSer:Epist ܕܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܢ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܐܘ ܐܡܬܝ ܩܒ̇ܠ ܥܠܘܗܝ 2ܟܬܒܐ ܕܠܐ ܢܩܛܘܠ ܇ ܠܟܠ
JacSer:Epist ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܂ ܒܡܥܠܗ ܠܫܝܘܠ ܫܪܝܗܝ ܠܐܣܝܪܐ ܂ ܝ ܗܘ ܡ̇ܢ ܂ ܬܪܥ ܣܝܓܐ ܕܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܂ ܒܚܫܘܗܝ̣̈ ܐܣܝ ܠܐܕܡ ܂ ܘܚܪܪܗ
JacSer:Epist ܝX ܘܡܐ [ܕܚܙ]ܝܢ ܡ̣ܐܟܘܠܬܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝX ܘܡܫXܬ ܂ [ܐ ܡ̇ܢ ܠܗ ܐܝܟܐ ܠ ܂ ܗ̇ܝ̇ܕܛܠܡܝܢ ܒܪܘܪܒܬܐ̈ ܂ ܕܢܣܡܘܟ ܪܫܗ̣ ܂
JacSer:Epist ܕܡܣܒܪ ܥܠ ܗ̇ܘ ܪܗܛܐ ܕܩܐܡ ܒܗ ܃ ܝ ܕܒܨܝܪ ܗ̣ܘ ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܒܥܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܪܗܛܐ̇ ܐܚܪܢܐX ܃ ܕܢܥܒܕ ܒܐ̣ܣܟܡܐ ܐܚܪܢܐ ܃ ܐܝܟ
JacSer:Epist ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܡ̣ܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܐܠܐ ܝX ܡ̇ܢ ܂ ܕܒܣܪܐ ܕܢܬ ܫ ܡܢ ܚܝܘܬ ܐ̣ ܠܐ ܬ ܐܟܘܠ ܂ ܒܣܪܐ ܕܢܬ ܂ ܫ
JacSer:Epist ܕܫ̇ܠܡ ܠܗܘ̇ܢ ܂ ܐܘ ܡܚܝܢ ܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܂ ܘܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܚܪܡ ܡ̇ܢ ܗܠܝ̣ܢ 5ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܪܡܘ ܂ ܘܠܟܠܗ ܘܠܦܢܗܘܢ ܂ ܐܘ ܠܟܠ ܝ
JacSer:Epist ܠܒܪ ܂ ܒܝܢܐ ܢܦܠ ܠܗ ܘܡܫܬܪܐ ܂ ܘܡXܒܣܪܝܢ̈ ܩܢܝܢܘܗܝ̈ ܂ ܡ̇ܢ ܝ ܐܢܫܐ ܂ ܐܢ ܗܘ̇ܝܐ ܪܦܝܘܬ ܐ ܡܢ ܠܓܘ ܃ ܘܫܡܐ ܫܐܝܠܐ ܂ X ܙ ܃
JacSer:Epist ܥܒ̇Xܝܢ ܩXܒܐ ܥܡ ܫܦܝ ܐ̣ ܂ ܣܓܝ ܢܬܦܝܢ ܠܗ ܠܗܘܢX ܂ ܪ ܂ ܢܦܘܩ ܡ̇ܢ ܘܕܝXܠXܢX ܢXܝܝXXܢ̈ ܃ ܘܪXܝܢ̈ ܡܨXXܗܘܢ̈ ܂ ܘܠܐ ܫܠܝܢ
JacSer:Epist ܟܠ ܟܬܒܝܢ̇̈ ܂ ܥܠ ܗ̇ܘ̇ ܐܝܬܝܐ ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܘܡܒ̣ܥܕ ܘܡ̇ܥܠܝ ܡ̇ܢ ܘܦܘܡܐ ܕܡ̇ܦܩ ܦܬܓܡܐ̈ ܂ ܘܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܡܪܟܒܝܢ ܡ[ܫܬܡܥ]ܝܢ
JacSer:Epist ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܠܗ ܫܘܦܪܘܗܝ̈ X ܕܐܠܗܐ̇̇ ܂ Xܐܡܝܢܐ ܬ ܡ̇ܢ ܐܘ ܕܢ̇ܫ̣ܪ ܇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܗܝ ܗܝ ܙܕ ܩܘܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܗܟܢܐ
JacSer:Epist ܕܥܒܪ ܝ ܥܠ ܦܘܩܕܢ̇ܐ ܝ ܕܡܘܫܐ ܃ ܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܐܘ ܬܠܬܐ ܂ X ܡ̇ܢ ܐܬܝܕܥܬ̣ ܂ ܕܚܛܗܐ ܡܘܬܐ̣ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠ
JacSer:Epist ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܝ ܂ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܦܫ̇ܝܩ ܗܘ ܠܗ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܝ ܒܡܪܥܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܂ ܝܕܥܐ ܗܝ ܓܝܪ ܚ ܂ ܟܝܡܘܬܟ ܂ ܕܟܠ
JacSer:Epist ܕܩܒܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܠܗܐ ܪܘܚܢܐ ܬ̣ ܂ ܕܠܘ ܥܠ ܕܥܪܨܬ ܠܐܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܡܚܘܝܐ ܠܗ ܒܪܘܝܐ ܕܒܪܝܬܐ̈ ܒܟ· ܥܡ ܂ ܟܕ ܕܝܥܐ ܘܓܠܝܐ ܠܟܠ