simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ . ܟܝܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܫܢܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܨܒܝܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܘܬܪܢܢ ܆ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܩܕܡܝܐ̣̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗܝܢ ¹⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܡܫܬܥܣܪX : ³ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁴ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܟܠ ܩܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ