simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܚܕܘܬܐ ܘܒܡܘܟܟܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . ³²ܥܡ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܩܪܒܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܩܕܝܫܐ̈ Xܢܕܒܦܪܕܝܣܐ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܠܩܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܣܢܐܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܢܐ ¹ܕܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܠܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܢܢܐ ܘܣܢܐܬܐ ܚܝܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܝܘܬܪܢܢ ܆ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܝܢ ܡ̇ܢ ܠܩܕܡܝܐ̣̈ ܪܘܚܢܝܘܬܗܝܢ ¹⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܬܡܟܟܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢXܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ³⁸ܕܒܨܝܪܝܢ ܡܢܗܘܢ̣ ܘܡܚܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܟܕ ܚܐ̇ܫ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܥܘܗܕܢܐ ܕܩܕܡܝܬܗ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܦܗܝܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܝܘܬܪܢܐ ܕܥ̇ܦܐ ¹ܡܢܗ̇ ܡ̇ܢ ²ܕܩ̇ܢܐ ܠܗ̇ ܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܚܘܫܒܐ̈ X ܡ̇ܢ ³ܕܡܫܪܝܢ ܒܦܘܠܚܢܐ ܟܣܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ ܠܒܠܗܐ ܐܡܬܗ̣̇ ܡ̇ܢ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܡܫܬܥܣܪX : ³ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁴ܕܙܟܝ̣ܬ ܠܟܠ ܩܪܒܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡ̇ܢ ܒܩܘܪܒܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܢ ܡܐ̇ܬ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܘ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܫܢܝܢ ܒܒܗܬܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܗܘ̇ܐ ܨܒܝܢܗܘܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܠܢܦܫܐ ܘܠܦܓܪܐ ܡܘܒܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܘܠܕ ܠܗ ܡ̇ܢ ܕܡܐ ܕܒܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܗ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܣܒܪܐ ܆ ܕܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܐܫܬܪܕ̇ X ܒܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ ܕܢܚܫܐ ܕܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܒܥܠܕܒܒܐ