simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ ܡ̇ܢ ܥܡܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܠܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܚܣܢܟܘܢ . ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܡܟܝܠ ܫܘܕܪܗ ܟܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܘ . ܟܝܢܝܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܚܕܐ ܢܥܪܘܩ ܘܠܗ̇ܝ