simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܟܢܐ ܗܘ̣ |ܛܥܐ ܠܗ ܫܘܒܚܗ ܐܠܗܐ 8X ¹ ܘܥܘܬܪܗ . O⬩ܗ̇ܘ ܠܡ ܡ̇ܢ ܝܕܥܬܗ ܕܝܠܗ̣ ܘܣ̇ܡܟ̣ ܢܦܫܗ ܥܠܝܗܝܢ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܥܠܬ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܫܘܠܛܢܐ⁷ X ܫܩܠܝܢ ⁸ܥܠܝܢ ܕܝܘܐ̈ ܡ̇ܢ ܥܣܪܐ ܚܫܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܙܗܪ ܟ̇ܠܐ ܠܢ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢ̣ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܝܟ ܗܢܘ̣ ܥܘܬܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܡ̇ܪ ܒܗ ܐܝܟ ܚܝܠܗ ܘܐܝܟ ܚܘܫܒܗ ܡ̇ܢ : ܕܠܐ ܝܕܥܢܐ̣ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝ̣ ܝܗ̇ܒ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܆
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܡܕܡ ܕܥܗܕܐ ܢܦܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܇ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܝܬ ܥܘܗܕܢܐ ܠܡܬܥܗܕܢܘܬܐ : ܡܬܥܗܕܢܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܥܡܢ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܘܒܝܕ ܚܫܐ̣̈ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ̈ ܘܒܝܕ ܓܘܪܓܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ¹ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ ܘܚܣܡܗܘܢ ܕܠܩܘܒܠܢ . ܡܩܪܒܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܢܬܐܫܕ ܩܕܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܕܢܫܐܠ ܐܡܝܢܐܝܬ̣ ܘܗ̇ܝ ܕܒܟܠܙܒܢ ܠܐ ܢܫܪܐ ܠܒܗ . O⬩ ܗ̇ܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܘܡܐXܝ ܕܪܫܢܘܬܐ ܩܝܡܝܢ ܕܢܗܘܢ ܪܫܝ̈ ܛܘܦܣܐ̈ ܡ̇ܢ |ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܠܗܘܢ ܠܐ ܣܥܪܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܣܘܪܝܝܐ̣̈ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ : ܠܚܘܒܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܚܘܒܠܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܇ ܚܘܒܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܟܝܠ ܫܘܕܪܗ ܟܕ ܫܕ̣ܪ ܠܫܠܝܚܐXẌ ܒܕܚܠܬܐ ܘܒܢܘܛܪܐ ܡ̇ܢ ܘܥܩܪܒܐ̈ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ ܠܐ ܢܚܣܢܟܘܢ . ܗ̣ܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܛܠ ܚܛܗܝܟ̈ ܘܚܫܝܟ̈ ܐܬܝܢ ܥܠܝܟ ܒܬܪܝܨܘܬ ܕܝ̣ܢܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ¹³ܥܠܝܟ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܘܕܚܠ ܘܙܘܥ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܠܘܬܢ̈ ܠܕܘܒܪܐ ܕܫܪܘܝܘܬܐ̣ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܕܝܢ ܢܩܝܦܢ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܘܝܐܐ̣ ܚܫܟܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܘܢܘܗܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܇ ܩܕܡܝܬܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܚܘܒܐ ܕܐܒܗܐ̈ ܘܕܒܢܝܐ̈ ܇ ܕܐܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ³ܕܝܢ̣ ܡ̇ܢ ܗܘ̣ ²ܐܘ ܕܐܣܝܪܘܬ XXܪܥܝܢܐ ܗܘ̣ܐܘ ܚܫܢܝܐ ܗܘ . ܟܝܢܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܕܐ ܢܥܪܘܩ ܘܠܗ̇ܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܚܒ . O⬩ܬܐܘܪܝܐ ܩ̇ܪܐ ܡ̇ܢ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ⁵ܕܢܕܥ ܠܡܦܪܫ ܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ X ܐܘܪܚܬܐ̣̈ ܘܡܢ ܗ̇ܝ