simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X ܥܡ ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܒܢܝܚܐ ܡ̇ܢ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ X ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܥܒܕܢ̈ : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܠܗܝܢ ܇ ܕܝܠܗX³ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܣܓܝܐܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܨܒܝܢܘܗܝ̈ ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ ܡܬܝܥܕܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐ ܕܒܪܥܝܢܐX ܡ̇ܢ ܕܚܕܐ ܐܢܝܢ̣̈ ܐܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܐܦ ܐܢܐ ܐܪܚܡܝܘܗܝ ܘܐܚܘܝܘܗܝ ܡ̇ܢ ܆ X ܘܗܟܢܐ ܡܪܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܟ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ ܠܗ ܐܘ ܡܟܝܢ ܢܝܚܐ̈ ܕܡܢ X ܡܐܟܠܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܡܛ̇ܐ ܠܗ ¹¹ܠܕܟܝܘܬܐ ܇ ܐܘ ܦ̇ܫܚ ܩܠܝܠ ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ ܘܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ̣ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܒܙܒܢX ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܦܝܥܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܫܡܗ ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ ܣ̇ܠܩ ²ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܘܡܕܢܚ ܡ̇ܢ ܥܠ ܓܢܒܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܢ̇ܛܪܐܢܐ ܢܦܫܝ ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܇ O⬩ ܡܛܠ ܡ̇ܢ . ܝܐ . : ² Xܕܐܢ ܥܡܪܝܢ ܥܡܟ ܐܚܐ̣ ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ ܠܘ ⁷ܣܓܝܐܐ̈ ܇ ܘܗ̣ܘ ܗܢܐ ܢܝܚܐܝܬ ܘܡܫܝܢܐܝܬ ܡ̇ܢ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ ܘܩܕܝܡ ܒܐܚܘܬܐ ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܕܢܘܒܕܝܗ̣̇ ¹ܢ̇ܛܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ O⬩ ܘܐܡ̇ܪ : Xܗܐ ܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ ܕܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܟܠܝܢ ܠܡܐܠܦ ܡܢ ܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܘܪܒܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܝܐ ܐܘܪܝܬܐ ܘܢܒܝܐ̈ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . ܠܫܪܘܝܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ ²ܐܡ̇ܪ ܟܐܒܐ ³ܗܟܢܐ ܐܘ ܗܟܢܐ ܩܕܡ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܬܒ ܒܩܠܝܬܗ ܘܡܥܩܒ ܟܐܒܐ̈ ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ .
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ⁷ܫܡܗܘ ܐܒܗܬܐ̣̈ ܡ̇ܢ ܢܩܝܦܝܢ ܚܕܘܬܐX ܘܢܝܚܐ ܘܢܘܗܪܐ ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ ܠܐ ܡܥܘܟܝܢ ³ XXܚܘܫܒܝܗܘܢ̈ . ܡ̇ܢ ܕܐܚܕܝܢ ܥܠܬܐ ܒܩܛܝܪܐ ܕܡܢ ܕܝܘܐ̣̈ ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ ܡܚܕܐ ܢܚܘܪ ܨܐܕܘܗܝ ܘܢܬܐܣܐ . ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡ̇ܢ ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܣܡܗ ܓܝܪ ܥܠ ܩܝܣܐ ܠܥܠ ܡܢ ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܘܡܪܬܐ ܫܪܝܢXܝ̈ ܠܗ ܡܢ ܦܣܩܝܬܗ̈ . ܡ̇ܢ ܘܡܐ ܕܩ̣ܡ ܗܘܢܐ ⁸ܡܢ ܡܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܡܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ ܠܗ ܘܒܘܨܪܘܗܝ̈ ܕܟܠܝܘܡ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܠܗܘܢ ܕܡܥܐ̈ ܐܟܘܬܗ̣ ܟܕ ܚ̇ܫܒ ܢܦܫܗ ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܇ ܘܒܦܣܘܩܐ ܡ̇ܢ ܐܫܥܝܐ̣ ܡܢ ܒܬܪ ܕܒܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ ܡܠܦܢܐ̣̈ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܡ̇ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܡܬܩܢܝܐ : ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܘܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܬܚܪܐ ܇ ܫܘܥܒܕܐ ܇ ܕܗܘܐ ܚܐ̇ܪ ܚܘܪܐ ܕܥܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ : ܫܠܝܐ ܇ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܦܚܡ ܐܢܫ ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ