simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs : ܥܡ ܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܒܥܩܬܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ̣X
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܠܒܐ . ܥܒ̇ܕ ܡ̇ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܩܝܡ ܠܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܝܢܬܗܝܢ : ܦܪܘܫܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܢܘܗܪܐ ܡܕܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܐܡ̇ܪ : ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܘܢ̇ܛܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܢ ܥܡܠܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܡܚܣܪܝܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܠܗ : ܫܘܬܦܘܬܐ ܡ̇ܢ ܕܪܘܚܐ ܟܕ ܡܦܫܩ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܚܠܢܐ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܢ̇ܛܪ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܘܟܠܝܘܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܝܨܦ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ Xܢܕܦܬܓܡܐ ܥܬܝܕܐ ⁴ܐܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܬܪܨ̣ ܘܠܘ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܘܚܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܕܗ̇ܘ ܥܬܝܩܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܚܒ ܢܦܫܗ ܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܦܪܘܩܢ . ܠܫܪܘܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܗܕܝܘܛܐ̈ ܟܠܝܢ ܠܡܐܠܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܘܡܪܦܐ ܚܛܗܘܗܝ̈ . ܡ̇ܢ ܕܝܗ̇ܒ ܠܒܗ ܕܐܝܟܢܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܒܘܝܐܐ : ܠܥܡܠܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܫܡܐ ܕܪܘܚܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܡ̇ܪ : Xܙܪܥܝܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܐܠܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܫܗ ܕܛܘܪܐ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܕܒܨ ܡܢ ܚܘܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܡܦܘܠܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܡܪܢ ܡ̇ܢ ܡܩܝܡ ܠܗ̣ ܡܪܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܙܕܝܩܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܡܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܘܝܘ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܡܝܐܐܝܟ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܫܡܥܐ ܕܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܢܦܫܗ ܘܠܐ ܥܡ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܇ ܗ̇ܝ