simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܃ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܟܕ ܝ- ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܘܣܦܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܂
Chron1234 ܡܥܘܝܐ ܂ ܕܫܡܐ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܗ̇
Chron1234 ܝX ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Chron1234 ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܝX
Chron1234 ܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܛܝܝܐ̈ ܆ ܕܗܘ
Chron1234 ܠܟ ܂ ܘܝܘܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܕܗܒܐ ܠܐ ܐܬܗܪܗ̇
Chron1234 ܗܟܝܠ ܣܘܠܝܡܢ ܬܘܪXܐ̇ ܡ̇ܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܐ̈
Chron1234 ܒܪܘܡܝ ܂ ܦܐܛܪܘܣ ܡ̇ܢ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܫܗ
Chron1234 ܡܫܝܚܐ ܂ ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆
Chron1234 ܂ ܘXܝܪܩ ܥܡܐ ܡ̇ܢ ܫܘܪܐ ܘܡܫܬܠܛ̇ ܗܘܐ
Chron1234 ܥܘܕܪܢܐ ܂ ܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚܦܐ ܘܡܬܥܠܒ ܡܢ
Chron1234 ܂ ܘܢܦܠ ܗܘ ܡ̇ܢ ܣܘܣܝܐ ܘܡܝܬ ܂
Chron1234 ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܢܓܒܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܝܢ ܘܢܫܕܪܘܢ ܠܘܬܗ
Chron1234 ܟܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܟܬܒ̣ܢܢ ܡ̇ܢ ܠܥXܝ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Chron1234 ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܥܝ̇ܕܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܪܐ̈
Chron1234 ܒܪܝܟ ܂ ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܫܟ̣ܚܬܝ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
Chron1234 ܆ ܝ · ܡ̇ܢ ܗܢ̣ܐ- Xܚܘܡܐ̇ ܠܐ
Chron1234 ܕܝܠܢܝܐ ܂ 0ܘܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ
Chron1234 ܐܢܬ ܂ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܫܢܝܘܬܐ ܘܡ̇ܠܝܬ