simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܠܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ ܡ̇ܢ ܢܙܟܐ ܂ ܠܗܠܝܢ
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܐܪܐܝܬ
Chron1234 ܦ̣ܩܕ ܂ ܘܣܓܝܐܐ ܡ̇ܢ ܩܒܠܘ ܂ ܘܥܒXܘ
Chron1234 ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘ̇ܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܒܪ ܂ ܝܢ
Chron1234 ܥܠ ܟܠ ܝX ܡ̇ܢ ܕܥܠܝܒ ܘܒܙܝܙ ܘܛܠܝܡ
Chron1234 ܢܙܠܘܢ ܇ ܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܡܗܪ ܂ ܝܢܐ
Chron1234 ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܬܝ ܒܪܬܝ ܂