simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܡ̇ܢ ܕܐܟܘܬܢ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ
Chron1234 ܕܣܓܝ ܡܐܬܠ̇ܨ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܆ ܘܝ̇ܕܥ
Chron1234 ܠܚܬܝܬܘܬܐ ܂ ܢ̇ܦ̣ܩ ܡ̇ܢ ܂ Xܝܝ X
Chron1234 ܩܪܝܗܝ ܠܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܘܣ ܡ̇ܢ ܛܝܒܪܝܐ ܂ Xܐܫܬ̇ܝܢ
Chron1234 ܂ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܨܦ ܗܘܐ ܝX
Chron1234 0 ܒܥ̇ܪܝܡܘܬܗ ܣܛܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܡ̇ܠܟܐ ܐܝܟ
Chron1234 ܒܪܘܡܝ ܂ ܦܐܛܪܘܣ ܡ̇ܢ ܐܙܕܩܦ ܒܬܪ ܪܫܗ
Chron1234 · · ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܕܟܘܪܣܝܗ
Chron1234 ܕܬܚܘܬܝܗܘܢ ܂ ܘܦܐܛܪܝܪ ܡ̇ܢ ܠܐ ܡ̇ܐܫܦ ܗ̣ܘ̣ܐ
Chron1234 ܢܦ̣ܩ ܝܐܠ̇ܚ ܐܠܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡ̣ܨܪܝܢ ܒܚ̣ܝܠܐ ܪܒܐ
Chron1234 ܩܝܘܡܐ̈ ܂ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܡܙܕܩܝܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܢ
Chron1234 ܒܗ̇ܝ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܪܕܦ̇ ܝ ܒܬܪܗܘܢ
Chron1234 ܕܝܠܢܝܐ ܂ 0ܘܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ
Chron1234 ܂ ܘXܝܪܩ ܥܡܐ ܡ̇ܢ ܫܘܪܐ ܘܡܫܬܠܛ̇ ܗܘܐ
Chron1234 ܗܟܢܐ ܂ ܕܫܘܪܝܐ ܡ̇ܢ ܩܕܡܝܐ ܫܩܠܬ̇ ܡܢ
Chron1234 ܒܥܠܡܢܝܬܐ̈ ܂ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܡ̇ܢ ܛܝܝܐ̈ ܆ ܕܗܘ
Chron1234 ܗܟܝܠ ܣܘܠܝܡܢ ܬܘܪXܐ̇ ܡ̇ܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܐ̈
Chron1234 ܘܕܪܬܐ ܦܠܢܝܬ ܂ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܠܝ ܕܡܐܬ
Chron1234 ܕܥܒ̣ܕ ܆ ܙܥܘܪܐ ܡ̇ܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܃
Chron1234 ܥܘܕܪܢܐ ܂ ܫܪܪܐ ܡ̇ܢ ܡܬܚܦܐ ܘܡܬܥܠܒ ܡܢ