simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܢܦ̇ܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܪܡ̇ܝܢ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܡܠܐ̈ ܕܫܘܥܠܝܐ ܕܥܠ · ܡ̇ܢ ܠܗ ܚ̣̇ܦܝܘܗ̇ ܡܢܗ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡܪܡܝܢܐ̈ ܕܒܝܫܬܐ ܂ ܘܠܗ
Chron1234 ܘܒܐܝܡܐ ܂ ܘܢܣܒܘ ܠܟܠܗ ܩܡܠܐܝܘܢ ܫܦܝܪܐ ܕܥܕܬܐ ܃ ܘܣXܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܠܟܠ ܕܐܫܬܟܚ ܠܗ̇ ܂ ܘܫܢܝܛܘ ܠܟܠܗ̇ XܐܝXܗ̇ ܂ ܠXܪܥܐ̈
Chron1234 ܕܨܒ̇ܝܢ ܘܢܫܕܪܘܢ ܠܘܬܗ ܕܢܣܪܚܝܘܗܝ ܠܗܘܢ ܂ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܡ̇ܢ ܡܝܛܪܘ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܕܪ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܢܓܒܘܢ ܠܗܘܢ
Chron1234 ܙ̣ܟܘܬ̣ܐ ܂ ܘXܟܢܐ ܝ̣̇Xܒܘ ܠܚܕ ܂ ܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܡXܟܐ ܂ ܝܝ ܡ̇ܢ XܘܟܝX ܣܘܠܛܢ ܪܒܐ̇ ܕ̣ܐ̇ܣ̇Xܗܐܢ ܇ ܐܝܩ̣ܪܐ ܘܕܫܢܐ̈
Chron1234 ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܐܠܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܠܗܐ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܆ ܐܝܟ ܕܫܠܝܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܚܬܢܐ ܠܐ ܢ̇ܛܪ ܐܦܠܐ ܐܘܝܘܬܐ ܠܪܚܡܐ ܢ̇ܛܪ ܂ ܡ̇ܢ ܝX ܛܒܐ ܠܐ ܗܘ̣ܝܬ ܇ ܪܚܡܐ ܕܠܐ ܢܟܠܐ ܠܢ ܬܗܘܐ ܂ ܫ̇ܢX ܠܗܠ ܂
Chron1234 ܡ̇ܛܠ ܕܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܝ̇ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܕܠܡܐ ܢܚܣܢ̇ܘܢ ܡ̇ܢ ܒܬܟܬܘܫܐ ܪܒܐ ܘܪܗܛܐ ܪܗܝܒܐ̇ ܃ ܐܬܛܝܒܘ ܕܢܗܦܟܘܢ ܂ ܚܕܐ
Chron1234 ܡܝܬ ܩܕܡܝܐ ܒܗܢܐ ܡܘܬ̣ܢܐ ܂ ܘܟܕ ܥܩܒܘ ܘܝܕܥܘ ܂ ܦܬܚܘ ܩܒܪܗ ܡ̇ܢ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܝ ܕܓܪܓܪ ܐܢܫ ܬܘܪܟܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܃ ܕܚܙܘ
Chron1234 ܕܥܐ̇ܠ ܒܙܝܢܐ ܂ Xܝ ܐܣܬܡܝ ܓܝܪ ܗܘܢܗܘܢ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܂ ܘܟܒܪ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܢܥܠܘܢ ܒܙܝܢܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܥܝ̇ܕܐ ܕܢܬܟܠܐ
Chron1234 ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܩܫܝܫܐ ܕܢܐܡܪܟ ܘܢܟܢܝܟ ܣܟ ܠܐ ܡܫܬܐܠܝܢܢܝ ܡ̇ܢ ܠܟܘܢ ܝܝ̈ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܦܢܝܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܂ ܕܚܢܢ
Chron1234 ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܕܢܣܪܚ ܠܐܘܪܗܝ ܡܝܛܪܘ ܂ ܡ̇ܢ ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܣܓܝ ܐܬܥ̇ܣܩ 0ܝ ܥܠܘܗܝ ܂ ܚܕܐ
Chron1234 ܝܝ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܗ̇ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܂ ܡܥܠܬܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܂ ܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܢܘܝ ܐܘ ܐܡܝܪܐ̇ ܂ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܡܥܘܝܐ ܂ ܕܫܡܐ
Chron1234 ܐܢܘܢ ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܪܡܝܘ ܐܝܕܝܐ̈ ܃ ܘܠܒܟܘ ܐܢܘܢ ܆ ܘܩܛܠܘ ܝ ܡ̇ܢ ܚܒܪܝܗܘܢ̈ ܇ ܘܟܕ ܐܪܓܫܘ ܢܛܘܪܐ̈ ܃ ܐܬܩܪܒܘ ܕܢܚܙܘ̣ܢ
Chron1234 ܫܡܗ ܐܒܘܗ̇ ܩܠܐܘܡܢܣܛܪܐ ܂ ܘܐܡܟܪܘܗ̇ ܠܐܢܫ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܂ ܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܢܘܢܐ ܐܬܝܠܕܝ̈ ܡܢܗ ܬܪܬܝܢ ܒܢܬܐ̈ ܂ ܠܚܕܐ
Chron1234 ܐܬܬܣܝܡܝ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ ܃ ܕܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܡܟܪܙ ܡ̇ܢ ܕܥܡܗ ܐܝܛܠܒܘ ܂ ܐܫXܟܚ ܕܝܢ ܐܦ ܕܦܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒܬܐ̈
Chron1234 ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܣܘܪܝܐ ܐܠܦܐ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܟܕ ܐܡܪ ܡ̇ܢ ܒܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܢܬܐ̈ ܡܢ ܐܡܐ ܂ ܘܐܚܐ̈ ܡܢ ܚܕܪ ܂ ܐ ܂ ܝX ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ
Chron1234 ܕܨܒ̇ܐ ܐܠܐ ܒܐܝܕܝ̈ ܐܠܗܐ ܡܪܢܢܡܢܐ ܂ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܗ̇ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ̣ܪ ܃ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܕܕܗܒܐ ܠܐ ܐܬܗܪܗ̇ ܠܬܪܥܝܬܝ ܐܦܢ ܛܒ ܣܓܝ ܗܘܐ ܂ ܐܠܐ ܕܐܒܟܐ ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܠܦܐ ܠܝܛܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܡܢܝ ܢܫܬܕܪܢ̈ ܠܟ ܂ ܘܝܘܩܪܐ
Chron1234 ܗܢ̣ܐ- Xܚܘܡܐ̇ ܠܐ ܡܨXܐ ܕܢܗܘܐ ܫܝܢܐ ܂ ܘܕXܘ ܐܢẌ ܡ̇ܢ ܪܚ̇ܡ ܐܠܗ̇ܐ ܐܬܢ̣ܚ̣ܬ ܘܟܬ̣ܒ̣ ܂ ܘܦ̣ܩܪ ܂ ܪ ܂ ܠܒܪ ܆ ܝ ·
Chron1234 ܣܘܣܝܐ ܘܡܝܬ ܂ ܝܝ ܘܦܫ ܪܓܠܝܐ ܂ ܘܒܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܛܝܒ ܡ̇ܢ ܥܕܡܐ ܠܦܪܬ ܚܡܣܢ ܂ ܃ XX ܂ ܝ ܣܘܣܝܐ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܂ ܘܢܦܠ ܗܘ