simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܆
ChalcedWrit ܓܘܕܦܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
ChalcedWrit ܕܐܘܣܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܫܘܕܥܢܐ
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܗܠܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟܘܢ
ChalcedWrit ܒܪܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܗܘ :
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܠܬܐ : ܐܘ
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܬܬܟܝܢܘ ܆
ChalcedWrit ܡܪܝܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ :
ChalcedWrit ܒܚܫܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠ
ChalcedWrit . . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ
ChalcedWrit ܡܢܗܘܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ :
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܘܡܩܝܡ
ChalcedWrit ܡܪܝܡ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܒܐ ܆
ChalcedWrit ܬܪܝܢ̈ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܒܪ ܚܕ
ChalcedWrit ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ
ChalcedWrit ܡܠܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܐ : ܫܦܝܕ̇
ChalcedWrit ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ : ܡܕܝܢ
ChalcedWrit ܚܕܟܝܢܐܐܝܬܝܗܘܢܐܘܬܪܝܢ . ܘܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܚܕ : ܡܕܝܢ
ChalcedWrit ܝܠܝܕܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܝܠܝܕܬܐ ܐܝܬܝܗ̇