simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܚܪܬܐ
ChalcedWrit ܕܐܘܣܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܫܘܕܥܢܐ
ChalcedWrit ܗܠܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟܘܢ
ChalcedWrit ܩܕܝܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ
ChalcedWrit ܡܕܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ
ChalcedWrit ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܦܘܠܓܐ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ :
ChalcedWrit X ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ :
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ X XX
ChalcedWrit ܕܐܒܘܗܝܐܘܡܪܟܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܐ ܆ ܡܕܝܢ
ChalcedWrit ܢܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ
ChalcedWrit . . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܢ :
ChalcedWrit ܠܐ . ܐX ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܆
ChalcedWrit . . ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit ܟ̇ܬܪ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܬܐܡܪܘܢ ܕܠܥܠ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܬܠܬܐ : ܐܘ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܠܐܢܫܐ . ܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘܐܠܗܝܐ
ChalcedWrit ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :