simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܠܝܬ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܐ ܆ ܗܢܐ
ChalcedWrit ܠܠܘܬܟ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܘܠܐ
ChalcedWrit ܡܠܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܐ : ܫܦܝܕ̇
ChalcedWrit ܡܢܗܘܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ :
ChalcedWrit ܡܪܝܡ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܒܐ ܆
ChalcedWrit ܡܬܬܘܕܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit ܢܗܘܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܆ ܡܫܐܠ
ChalcedWrit ܢܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ
ChalcedWrit ܦܘܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܡܪܝܡ :
ChalcedWrit ܩܕܝܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ
ChalcedWrit ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ
ChalcedWrit ܠܚܫܐ̈ : ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܗܢܐ ܚ̣ܫ
ChalcedWrit ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ· ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ
ChalcedWrit ܚܕܟܝܢܐܐܝܬܝܗܘܢܐܘܬܪܝܢ . ܘܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܚܕ : ܡܕܝܢ
ChalcedWrit ܒܚܫܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠ
ChalcedWrit . . ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܦܠܓܗ ܡ̇ܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝ
ChalcedWrit . ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܠܐ : ܗܐܐܬܝܕܥܬ