simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܠܐܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘ
ChalcedWrit ܠܚܕܝܘܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܚܕܝܘܬܐ ܩܕܝܡܐ
ChalcedWrit ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ
ChalcedWrit ܡܕܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ
ChalcedWrit ܡܪܝܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ :
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ X XX
ChalcedWrit ܬܪܝܢ̈ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܒܪ ܚܕ
ChalcedWrit ܩܢܘܡܐ ܆ ܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ ܗܘ ܘܡܩܝܡ
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܬܬܟܝܢܘ ܆
ChalcedWrit ܠܟܘܢ ܕܬܘܕܘܢ· ܐܢ ܡ̇ܢ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬ ܠܟܘܢ
ChalcedWrit ܠܐܢܫܐ . ܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘܐܠܗܝܐ
ChalcedWrit ܡܠܬܐ ܘܐܒܐ ܒܡܕܡ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪܝܢ̈ :
ChalcedWrit ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܩܛܪܓܬܘܢ ܡ̇ܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܣܓܕܝܢ
ChalcedWrit ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܦܘܠܓܐ
ChalcedWrit X ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ :
ChalcedWrit ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ
ChalcedWrit ܒܗ ܓܝܪ ܗܫܐ ܡ̇ܢ ܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ :
ChalcedWrit . . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ