simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܟ̇ܬܪ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܬܐܡܪܘܢ ܕܠܥܠ
ChalcedWrit ܠܠܘܬܟ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܗ̇ܝ ܘܠܐ
ChalcedWrit . ܐ̣ ܐܘ ܡ̇ܢ ܗܕܐ ܠܐܐܝܕܥܬܐ .
ChalcedWrit ܬܠܝܬܝܘܬܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢ̈ ܆ ܗܠܝܢ
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ X XX
ChalcedWrit ܘܡܚܕܐ ܫܐܠ . ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܒܐܪܒܥܐ ܩܢܘܡܐ̈
ChalcedWrit ܒܚܫܐ . ܘܒܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠ
ChalcedWrit ܗܠܝܢ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟܘܢ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
ChalcedWrit ܐܚܪܢܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܢ :
ChalcedWrit ܗܘܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
ChalcedWrit ܐܚܪܝܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܒܪܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܪܝܐ ܗܘ :
ChalcedWrit ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܬܠܬܐ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܆ ܦܘܠܓܐ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܚܪܬܐ
ChalcedWrit ܢܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ
ChalcedWrit ܚ̇ܒܫ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܚܕ ܆ ܠܚܕ
ChalcedWrit ܓܘܢܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܘܢܝܐ ܆ ]ܗܒܘ
ChalcedWrit ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܦܠܓܗ ܡ̇ܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝ