simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܓܘܕܦܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܠܐܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܐܚܪܝܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܗܝ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ
ChalcedWrit ܢܗܘܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܆ ܡܫܐܠ
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܬܬܟܝܢܘ ܆
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܐܚܪܢܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܢ :
ChalcedWrit ܩܕܝܫܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܠܚܕ ܡܢ
ChalcedWrit . . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܡܢܗ ܘܠܗ
ChalcedWrit ܚܕܟܝܢܐܐܝܬܝܗܘܢܐܘܬܪܝܢ . ܘܐܢ̈ ܡ̇ܢ ܚܕ : ܡܕܝܢ
ChalcedWrit ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ
ChalcedWrit ܗܘܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
ChalcedWrit . . ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit ܝܠܘܕܘܗܝ̈ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܢ :
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ X XX
ChalcedWrit ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ· ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ
ChalcedWrit ܕܐܘܣܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܫܘܕܥܢܐ