simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܡܬܬܘܕܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit ܕܐܒܘܗܝܐܘܡܪܟܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܪܟܒܐ ܆ ܡܕܝܢ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܗ :
ChalcedWrit . . ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit X ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܫܘܐ ܒܐܘܣܝܐ :
ChalcedWrit ܡܒܛܠܢܝܬܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit ܘܡܚܕܐ ܫܐܠ . ܡ̇ܢ ܕܡܘܕܐ ܒܐܪܒܥܐ ܩܢܘܡܐ̈
ChalcedWrit ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܦܠܓܗ ܡ̇ܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝ
ChalcedWrit ܠܝܬ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܐ ܆ ܗܢܐ
ChalcedWrit ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ· ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ
ChalcedWrit ܕܗܘ̣ܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܦ̇ܢܐ
ChalcedWrit ܡܕܡ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ
ChalcedWrit ܐܚܪܝܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܐܠܐ ܐܢ ܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܕܐ
ChalcedWrit ܗܝ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ
ChalcedWrit ܐܝܬܘܗܝ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ
ChalcedWrit ܘܠܘ ܐܝܟ ܕܩܛܪܓܬܘܢ ܡ̇ܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܘܐܡܪܬܘܢ ܕܣܓܕܝܢ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢܘܢ ܐܝܟ
ChalcedWrit ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܠܐܢܫܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܐܒܐ ܒܗ̇ܘ