simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܬܩܪܐ ܒܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܕܝܠܗ ܩܩܢܐ . ܬܪܝܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܘܪܟܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܣܟܬܐ ܕܦܪܙܠܐ . ܘܡܪܟܒܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܩܝܣܐ̈ . ܕܥܠܝܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܠܦܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܡܪ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝ̇ܠܦܬ ܘܠܘ ܡܢ ܐܢܫ . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܡܐܡܪܐ ܬܡܝܗܐ ܥܠ ܦܪܚܬܐ ܕܩ̇ܥܝܐ ܐܝܓܝܣ ܐܬܐܘܣ . ܘܗܘ
BarBahl:SyrLex ܗܟܝܠ ܐܝܬܘ ܡܐܡܪܐ ܕܒܗ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ . ܡ̇ܢ . ܣܘܠܝܓܝܣܡܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ الاستنتاج . ܣܘܠܠܘܓܝܣܡܘܣ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܠܡܪܝܐ . ܘܠܗ ܡܬܩܪܒ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܩܪܝܬܐ . ܡ̇ܢ ܡܬܐܡܪ ܒܟܬܒܐ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ ܘܒܪܚܝܩܘܬܐ . ܒܩܪܝܒܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܒܪܓܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܐ̈ . ܪܓܫ ܕܝܢ [1873] ܘܪܓܝܫ ܡ̇ܢ ܕܒܓܠܝܐ ܠܟܠ ܡܫܡܥ ܀ ܪܓܫ ܘܡܪܓܫ ܡܫܚܠܦܢ̈ ܐܝܟ ܪܒܢ . ܡܪܓܫ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܣܘܣܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܦܫܝܛܐܬ . ܘܡܢܗܝܢ ܠܘܬ ܡܕܡ . ܦܫܝܛܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܥܩܒ ܡܢ ܠܒܪ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܡܝܫ ܘܐܦܢ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡܬܓܫܫ
BarBahl:SyrLex ܕܣ̇ܒܝܢ ܕܐ̇ܚܕܝܢ ܠܗ̇ ܘܡܩܪܒܝܢ ܠܗ̇ ܠܣܦܪܐ . ويقال ܡ̇ܢ ܒܠܫܢܐ ܕܒܢܝ̈ ܛܝܪܗ ܩܝܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐ̇ܚܕܝܢ ܒܗ ܣܦܝܢܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܛܪܦܘ̈ ܠܕܟܪܥ ܩܪܘܢܐ ܘܪܝܫܘܗܝ̈ ܘܦܐܪܗ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܝܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܝܢܬ̇ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܡܬܪܚܩ . ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡ̇ܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܠܡܪܢ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ ܚܪܡܐ ܠܡܪܝܐ . ܠܗ ܬܬܦܪܫܝ ܘܬܬܩܪܒܝ . ܒܪܚܝܩܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܩܕܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ سموم . ܝܩܝܕܬܐ̈ محرقة ܙܟܪ توقّد او حريق . ܨ ܫܘܒܐ
BarBahl:SyrLex ]ܡܫܘܕܥܝܢ[ ܠܦܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܨܬܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܡܛܬ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܘܥܠ ܪܡܬܐ̈ ܡܬܬܩܝܡ . ܕܐܬܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܛܥܝܢ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܢ̇ܛܘܪܐ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ ܣܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ . ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܓܢܘܢ . ܘܒܬܐ̈ ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܩܒܠܝܗ̇ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܝܢ ܠܐ عنز أيل . ܥܢܙ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܡܪܟܒܐ ܡܢ ܐܝܠܐ ܘܬܝܫܐ . ܕܒܬܪܥܝܬܐ
BarBahl:SyrLex ܦܪܚܬܐ ܕܠܥܙܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܗ̇ܘܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܦܠܣܛܝܢܝ . ܡ̇ܢ . ܘܡܦܫܩ ܡܢ ܚܘܢܝܢ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ . ܘܪܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܡܐܢܐ̈ . ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܫܬܩܠܐ ܨܐܬܐ ܡ̇ܢ ܙܟܪܝܐ ܚܠܠܝܢܝ اغسلني وطهّرني . ܨ ܚܘܠܠܐ ܡܪܢܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܪܦܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܘܥܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܘܩܕܐ ܒܐܬܘܢܐ حجر معمول ܀ ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ ܒܗܘܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܫܪܓܐ̈ مناقيش ܡ̇ܢ الطوال ܀ ܡ̈ܠܩܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ المنتاخ المنقاش . ܬܘܒ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܕܚܐ ܠܗ ܡܫܘܕܥܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܡ̇ܚܐ ܘܢ̇ܩܫ ܒܗ يقال في ܡ̇ܢ ܒܛܥܡܗ طراثيث ܀ ܛܪܐ ܒܡܕܡ ܘܛܪܐ ܠܡܕܡ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܝ