simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܬܚܘܡܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܢܦܪܐ ܀ ܣܘܣܝܐ ܒܟܬܒ ܕܦܪܕ ܗ ܡܣܬܘܣܐ ܡ̇ܢ . ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܩ̇ܠܐ ܥܫܝܢܐ ܡܫܡܠܐ ܘܚܡܬܗ ܪܒܬܐ ܡܘܕܥ . ܘܗܢܐ
BarBahl:SyrLex ܐܬܩܪܝ ܓܘܫܡܗ . ܡܛܠ ܠܘܝܐ ܒܝܫܐ ܕܗ̇ܘ ܕܡܡ̇ܠܠ ܒܗ ܡ̇ܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪܝܢ ܕܣܛܢܐ ܗܘ . ܘܠܘܝܬܢ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ[ܕ]ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܒܗ ܡ̇ܢ ܡܠܚܐ ملّاح ܀ ܢܛܘܪܐ ܘܡܢܛܪܢܐ ܐܝܟ ܚܘ ܦܪܝܫܝܢ . ܢ̇ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܓܠܝܐ . ܡܒܕܩܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡܚܘܐ ܥܠ ܡܕܡ ܡ̇ܢ البرهنة . ܡܚܘܝܢܐܐ ܘܡܒ̇ܕܩܢܐ ܩܪܝܒܝܢ . ܐܠܐ ܡܚܘܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܢ̇ܣܒܝܢ ܡܟܣ ܘܟܣܦ ܪܝܫܐ العُشر الخراح ܡܕܐܬܐ ܀ ܡ̇ܢ خراح ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܟܣܐ̈ ܗ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܡܬܬܕܟܪ ܠܗ ܒܬܪ ܡܘܬܗ . ܘܟܕ ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܩܪܐܘܘܗܝ ܒܪܩܐ ܡ̇ܢ ܘܒܪܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܥܒܕ ܠܢܦܫܗ ܨܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܬܪܢܝ ܕܠܝܬ
BarBahl:SyrLex ܦܣܩܐ القَطع ܕܘܟܝܐ ܕܙܪܥܐ ܢ ܙܝܙܢܐ̈ . ܟܕ ܬܒܝܥܐܐ ܕ ܡ̇ܢ ܥܕܕܐ ܕܟܠܒܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ذُباب الكلب ܀ ܥܕܕܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪ ܕܦܪܫ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ ܟܠܡܐ ܕܡܫܚܠܦ ܒܐܚܪܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܡ̇ܢ . ܓܘܢܐܝܬ ܘܝܚܝܕܐܝܬ ܘܝܚܝܕܝ ܝܚܝܕܐܝܬ . ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ
BarBahl:SyrLex ܩܪܝܗܝ ܠܗܢܐ ܣܡܩܬܐ . ܐܝܬܘ ܕܝܢ ܝ̇ܥܝܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐܦܝ̈ ܡ̇ܢ ܦܘܩܘܣ ܬܐܠܐܣܝܘܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܦܘܩܘܣ ܝܡܡܝܐ . ܣܪܓܝܣ
BarBahl:SyrLex ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܬܩܢ ܐܠܗܐ ܒܓܘܗ̇ ܘܕܠܐ ܣܒ̇ܥܐ ܥܒܕܗ̇ ܡ̇ܢ ܒܪ ܣܪܘ عصفور يسمّى صفر مادي ܘܗܢܘܢ ܫܩܪܩܐ̈ . ܡܥܒܪܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܙܥܘܪ ܒܨܝܪܐ ناقص ܀ ܩܢ ܗ ܩܢ ܨܦܪܐ ܩܢܐ ܕܨܦܪܐ وكر ܡ̇ܢ ܩܡܪܐ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ منطقة ܀ ܩܢ ܛܐܘܣ ܗ ܐܦܢ وان ܀ ܩܢ ܗ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܥܒܐ . ܥܪܘܪܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪ ܩܛܝܢ . ܥܡܛܢܐ ܕܝܢ . ܐܘ ܡ̇ܢ . ܐܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܥܒܝܘܬܐ ܘܩܛܝܢܘܬܐ ܦܪܝܫܝܢ . ܥܪܦܠܐ
BarBahl:SyrLex ܢܩܝܦܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܠܡܓܠܨܘ ܕܝܢ ܡܫܡܗܝܢܢ . ܡܦܪܥ ܒܟܬ ܕܦܪܕ ܡ̇ܢ ܐܚܪܢܐ [ܕ]ܦܪܝܩܢ̈ . ܠܡܦܪܩܘ ܕܝܢ ܣܦܘܬܐ̈ . ܟܕ ܫܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܒܐܣܟܝܡܐ . ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܝܢ ܢܫܝܐ . ܗ ܒܥܝܐ . ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܠܘ . ܡ̇ܢ ܛܛܪܐ . ܓܪܡܐ̈ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܀ ܕܝܢܘܣܝܘܣ ܒܪ ܝܘܢܝܐ̈ . ܓܒܪܐ
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܛܪܦܘܗܝ̈ ܠܕܛܠܦܚܐ̈ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܠܕܟܡܦܝܛܘܣ ܀ ܡ̇ܢ ܪܒܢ ܝܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܪܝܢܝܬ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex . ܬܘܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܥܘܕ ܟܒܪ ܘܗܘ ܐܣܪܐ ܕܡܠܐ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ ܡ̇ܢ . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪܗ̇ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ
BarBahl:SyrLex ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈ ܛܪܦܘ̈ ܠܟܠ ܟܪ ܡܬܩܪܐ . ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܛܘܡܗܓܐ ܗ ܪܒܐ ܕܡܬܦܫܩ ܚ̇ܕܪ ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܡܬܦܫܩ ܚܪܬܐ ܡܢ ܚܐܪܘܬܐ . ܘܡܢ ܗ̇ܝ ܕܚܪܬ ܓܓܪܬܝ ܟܕ ܪܡ̇ܙ ܡ̇ܢ ܗ ܕܝܘܩܐ المُشرف ܀ ܗܦܝܛܪܝܦܣܝܣ ܗ ܦܝܠܘܟܣܡܘܣ
BarBahl:SyrLex ܕܥܒܕܗ فكيف مع من خلقه . واقول انّ معناه ثُمّ . ܟܢ ܡ̇ܢ ܫܒܘܩ ܐܪܦܐ كيف وقد مرّ في الصورة حرف شيبه هذا . ܟܢ ܥܡ
BarBahl:SyrLex . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪܗ̇ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ . ܡ̇ܢ وتسمّيه النحوبّون حَرف . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ