simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܒܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܠܐ̇ܬܐ ܕܡܝܩܪܘܬܗܘܢ ܘܕܡܓܘܝܘܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܬܫܥܐ ܬܓܡܐ̈ . ܠܦܘܬ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ ܘܕܪܓܝܗܘܢ̈ . ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܕܩ̇ܪܒ ܠܗ̇ . ܘܫܘܐ ܓܘܫܡܗ̇ ܥܡ ܪܝܫܗ̇ . ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܝܫ ܡܚܛܐ . ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܕܐ ܒܐܢܫ . ܐܠܐ ܡܕܒܨܐ
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܟܪܥ ܩ̇ܪܘܢܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܕ ܗ̇ܫܐ ܐܬܝܕܥ ܡ̇ܢ ܗ ܐܣܩܦܐ ܀ ܩܘܪܢܩܕܝܠ جرذان ܀ ܩܘܪܢܘܦܘܣ ܐܝܟ ܪܒܢ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܠܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ : ܓܢܣܐ̈ ܕܝܢ ܠܕܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ . ܐܟܙܢܐ ܡ̇ܢ ܒܡܢܐ ܐܝܬܘ . ܘܡܬܐܡܪ ܐܘ ܡܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐܝܬ ܠܓܢܣܐ . ܐܕܫܐ̈
BarBahl:SyrLex ܠܝܬ ܠܗ̇ ܣܘܟܠܐ كلام لا معنى له ܀ ܣܩܘܢܕܘܣ ܒܟ ܟܪܝܐ ܀ ܡ̇ܢ مُحرَق ܀ ܣܩܘܢܕܦܣܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܕܡܬܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀ ܐܘܟܣܘܩܪܐܛܘܢ ܐܝܟ ܣܪܓ خلّ وماء ܀ ܡ̇ܢ اقول المُزّ الحامض ܀ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܛܪܦܘ̈ ܠܕܟܪܥ ܩܪܘܢܐ ܘܪܝܫܘܗܝ̈ ܘܦܐܪܗ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܝܥܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܝܢܬ̇ ܐܕܫܐ̈ . ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܝܕܝܥܐ . ܘܐܡܬܝ ܕܝܢ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܝܕܝܥܐ يقال في هذا انّه ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܫܘܘܙܒܐ ܐܬܚܘܝܘ ܒܗ . ܠܐ ܕܝܢ ܘܕܦܫܪܐ ܕܡܫܬܘܙܒ
BarBahl:SyrLex ܢܘܟܪܝܐ̈ ܝܬܒܝ̈ ܣܥܝܪ . ܕܝܪܬܗ ܐܢܘܢ ܒܢܝ̈ ܥܣܘ . ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗ ܥܡܐ ܗܘ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ . ܐܝܬ ܒܨ ܕܒܪܝܬܐ ܩܝܢܝܐ̈ . ܐܝܬܝܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܐܘܢܝܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܨܘܪ . ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܐܝܟ ܕܡ̇ܫܠܝܢ ܬܠܬܐ̈ ܦܘܪܦܘܪܝܐ ܗ̇ܘܝܢ . ܚܕ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܐܠ ܡܟܘܪܝܗ̇ ܕܐܢܬܬܐ . ܐܘ̇ ܠܐܚܪܢܐ̈ . ܡ̇ܢ الصيّاد ܀ [1080] ܡܟܘܪܐ ܘܡܟܝܪܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡ̇ܟܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ ܓܒܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܒܘܫܐ ܕܠܘܬܢ ܒܛܪܝܗܢ ܝܐܠܐ . ܐܝܟ ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ ܒܗܘܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܫܪܓܐ̈ مناقيش ܡ̇ܢ الطوال ܀ ܡ̈ܠܩܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ المنتاخ المنقاش . ܬܘܒ
BarBahl:SyrLex ܚܘܪܐ ܗ̇ܘܐ . ܒܛܗܪܐ ܕܝܢ ܐܪܓܘܢܝܐ . ܘܒܪܡܫܐ ܣܘܡܩܐ ܀ ܡ̇ܢ ܠܕܩܢܥܐ . ܘܗܒܒܗ ܡܫܬܚܠܦ ܟܠ ܝܘܡܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝܢ̈ . ܒܨܦܪܐ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܡܬܢܣܒ . ܝܪܩܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܐܘ ܕ̇ܪܘܫܐܝܬ السؤال مسألة ܀ ܫܘܒܐ ܘܝܪܩܢܐ ܫܘܒܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ضبط قبض . ܡܬܬܚܕ ܘܡܬܠܒܟ ܩܪܝܒܢ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܡܢܬܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗ̇ ܡܕܡ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ . ܘܡܬܦܠܓ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܚܒܪܗ . ܘܒܗܕܐ ܦܪܝܫ ܡܐܪܐ ܡܢ ܡܠܬܐ . ܕܡܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ܘܫܒܘܩܘ̈ ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܫܘܢܝܐ ܘܗܒܒܘ̈ ܠܕܟܪܒܐ ܘܦܐܪܗ ܡ̇ܢ زعم ܀ ܐܢܐܓܘܪܘܣ ܐܢܐܓܘܪܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈
BarBahl:SyrLex . ܠܝܬ ܠܗ̇ ܕܝܢ ܣܘܥܪܢܐ ܀ ܣܩܘܬܘܦܘܠܝܣ ܒܨ ܕܒܢܝܡܝܢ ܡ̇ܢ سقالب السقالبة الاتراك ܀ ܣܩܘܕܘ ܒܨ ܡܠܬܐ ܕܡܬܐܡܪܐ
BarBahl:SyrLex ]ܡܫܘܕܥܝܢ[ ܠܦܠܚܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܦܨܬܐ ܕܪܝܫܢܘܬܐ ܡܛܬ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܘܥܠ ܪܡܬܐ̈ ܡܬܬܩܝܡ . ܕܐܬܘܬܐ̈ ܡܕܡ ܛܥܝܢ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈