simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex . ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܗ ܠܦܘܠܘܣ . ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܥܒܕ ܥܠܡܐ ܘܟܠ ܕܐܝܬ ܡ̇ܢ ܘܪܦܦܐ̈ . ܘܡܬܢܣܒ ܥܠ ܟܝܢܐ̈ ܡܩܝܡܢܐ̈ . ܥܠ ܡܩܝܡܢܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܥܐܕܐ ܘܨܘܒܐ . ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܨܘܒܐ . ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܗ ܕܐܬܩܪܝܬ ܘܐܬܟܢܫܬ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ . ܘܥܕܬܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܣܘܣܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܡ̇ܢ ܩܢܘܡܝܗܘܢ̈ ܦܫܝܛܐܬ . ܘܡܢܗܝܢ ܠܘܬ ܡܕܡ . ܦܫܝܛܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܡܬܐܡܪܐ ܡܐ ܕܩܠܝܠ ܐ̇ܚܕܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡ̇ܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠ ܡܠܘܐܐ ܕܝܩܕܢܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܣܦܬ̇
BarBahl:SyrLex ܢܣܝܒܪܝܗ̇ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܝܢ ܥܣܩܐ ܠܡܣܝܒܪܘ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡ̇ܢ ريح السبل ܀ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ ريح السموم ܀ ܪܘܚܐ ܡܟܐܒܬܐ
BarBahl:SyrLex ܡܡ̇ܠܠ ܗܘܐ . ܘܥܢܢܝ ܕܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܗܘܐ . ܕܐܬܐ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܕܡܡ̇ܠܠ ܐܢܬ ܘܕܚ̇ܠܬ ܕܐܥܘܠ . ܘܡܦܝܣ ܗܘܝܬ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܥܡ
BarBahl:SyrLex ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܟܝܢܐܝܬ ܥܡ ܚܕܐ̈ ܡܚܝܕܝܢ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡ̇ܢ . ܡܬܐܡܪܝܢ ܐܣܛܘܟܣܐ̈ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ ܥܠܬܐ̈ . ܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܕܥܘܪܦܢܐ ܕܗܘ ܨܪܦܐ ܨ ܡܐܢܐ ܘܡܬܬܣܝܡܝܢ ܒܗ ܡܬܩܠܐ̈ . ܡ̇ܢ اشبهه . ܘܒܟܬܒܐ ܕܦܪܕ ܐܝܟ ܬܪܡܠܐ . ܡܪܣܘܦܐ ܒܝܬ ܡܬܩܠܐ̈
BarBahl:SyrLex ܘܥܠ ܕܨܕܝܐ ܘܡܓܙܝ ܡܢ ܝܬܒܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘ قفز مفازة خواء ܡ̇ܢ ܕܢܘܪܐ أطفى لهيب النّار ܀ ܫܗܝܐ ܒܨ ܘܒܪ ܣܪܘ ܥܠ ܡܕܒܪܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܛܝܒܥܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘ̇ ܩܪܝܒܘܬܐ ܕܠܗ̇ܝ ܕܠܡܛܒܥ . ܡܡܘܠܐ ܡ̇ܢ ܘܡܡܘܠܐ̈ ܘܟܝܡܘܢܐ ܩܪܝܒܝܢ . ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܡܚܫܘܠܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܩܪܐ ܦܘܣܛܐ . ܝܘ ܦܪܘܒܐܛܝܩܝ ܗ ܒܝܬ ܝܬܝܪܘܬܐ ܕܥܢܐ̈ ܡ̇ܢ . ܡܥܡܘ ܡܢ ܡܬܩܪܝܐ ܦܘܛܝܣ ܗ ܡܬܛܒܥܢܘܬܐ . ܘܢܘܗܪܐ