simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܐܬܪܐ ܥܠܝܐ ܕܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܚܡܐ ܡܢ ܦܘܡܐ ܒܝܕ ܡ̇ܢ ܫܘܡܐܝܡ ܀ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ ܘܫܡܝ̈ ܚܟܐ ܒܨ ܡܫܚܠܦܝܢ ܫܡܝ̈ ܦܘܡܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܟܕ ܩܪܝܚܐ ܗ ܡܢ ܗܘܝܐ ܫܩܝܠܐ . ܗ̇ܝ ܕܐ̇ܡܪ ܐܪܒܐܝܬ ܡ̇ܢ ܣܪܘ ܗܘܐ ܟܕ ܓܢܝܒܐ ܗܐ ܘܗܘܬ ܟܕ ܩܪܝܚܐ ܗܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗܘܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢܘ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܪܝ ܣܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ . ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ ܡ̇ܢ ܒܬܐ̈ ܕܐܘܪܓܢܘܢ . ܘܒܬܐ̈ ܕܗܕܪܘܠܐ̈ . ܕܐܘܪܓܢܘܢ
BarBahl:SyrLex ܥܠ ܩ̇ܠܐ ܕܥܢܐ̈ ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܕܡ̇ܝܝܐ ثغاء ܡ̇ܢ وسالبة ܀ ܦܝܣܐ طلبة مسالة ܀ ܦܝܥܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܪܢܐܝܬ
BarBahl:SyrLex . ܐܟܙܢܐ ܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܢܗܘܐ ܪܩܝܥܐ . ܘܢܪܚܫܘܢ ܡܝܐ̈ . ܡ̇ܢ ܕܡܒܬܐ ܦ̇ܩܘܕܐ . ܫܐܠܢܐ . ܡܨܠܝܢܐ . ܦ̇ܣܘܩܐ . ܦܩܘܕܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܠܐ̈ ܘܗܢܝܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܬܫܥܝܬܐ̈ . ܘܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܫܒܥ ܡ̇ܢ ܣܪܘ الاناث من الجآذر ܬܘܪܐ̈ الثيران ܀ ܡܘܫ̈ܚܬܐ̈ ܗ
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܪܥܝܐ ܕܐܝܠܐ . ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܬܩܪܝ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܪܥ̇ܝܢ ܠܗ ܡ̇ܢ ܒܛܥܡܝܗܘܢ ܀ </lemmä> ܗܠܐܦܘܒܘܣܩܘܢ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܐܟܙܢܐ ܕܐܪܝܣܛܐܛܠܝܣ ܠܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܢ̈ ܡ̇ܢ ܡܗܛܐܘܪܣܝܣ ܀ ܡܗܛܗܐܘܪܘܠܘܓܝܐ ܐ̇ܡܪ ܚܘܢܝܢ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܨ ܠܡ ܀ ܕܚܘܩܝܐ دحض زهق زجر . ܙܟܪܝܐ ܕܚܩܗ رَفضهُ ܡ̇ܢ له فرد بيضه الخدمير ܀ ܕܚܕܐ ܗ̇ܝ ܕܒܚܟܡܬܐ ܕܟܫܐ ܒܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫ ܠܐ ܡܬܝܩܪ ܒܠܚܘܕ . ܨܥܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܘܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ذُلّ . ܨܥܪܐ ܘܫܝܛܘܬܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܫܝܛܘܬܐ
BarBahl:SyrLex ܕܝܢ ܫܩܠܢܝ ܘܠܐ ܡܝܬ سقمونيّا ܀ ܣܩܡܘܪܝܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܨ ܡ̇ܢ ܀ ܣܩܡܘܢܝܪܝܢ ܒܨ ܥ ܣܩܡܘܢܝܐ ܫܡܗ ܕܝܢ ܡܬܦܫܩ ܗܟܢܐ .
BarBahl:SyrLex ܗܟܝܠ ܐܝܬܘ ܡܐܡܪܐ ܕܒܗ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕܐ . ܡ̇ܢ . ܣܘܠܝܓܝܣܡܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ الاستنتاج . ܣܘܠܠܘܓܝܣܡܘܣ
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܒܠܘܛܐ . ܘܗܒܒܘ̈ ܠܕܦܠܘܡܘܣ ܘܥܩܪܗ ܠܕܠܦܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܛܝܢ ܘܥܘܙܙܢ ܀ ܟܪܘܣܘܓܘܢܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈
BarBahl:SyrLex ܦܪܘܒܐܛܝܩܝ ܐ̇ܡܪ ܠܗ̇ ܒܝܬ ܚܣܕܐ . ܗ̇ ܒܝܬ ܨܥܪܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡ̇ܢ ܕܝܘܚܢܢ . ܡܥܡܘ ܗܕܐ ܠܗ̇ܝ ܢܡܘܣܝܬܐ ܩ̇ܪܐ . ܕܝܘܢܝܐ
BarBahl:SyrLex ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܠܢܝܐ̈ ܘܟܝܢܐܝܬ . ܘܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ ܕܐܕܫܐ̈ ܕܓܢܣܐ̈ ܒܗܘܠܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܝܬ ܒܣܦܪ ܩܠܦܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܪܫܝܡ ܥܠܘ ܣ ܠܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܫܚܠܦ ܡ̇ܢ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ . ܛܘܒܢܐ ܫܡܐ ܠܗ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܟܠ ܐܝܟܐ
BarBahl:SyrLex ܝܕܘܥܬܢܐ ܕܪܚܝܩ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܘܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ الروح ܡܪܘܚܬܐ . ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ . ܟܝܢܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܬܥܩܒ ܡܢ ܠܒܪ . ܡܬܬܡܝܫ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܘܡܬܬܡܝܫ ܘܐܦܢ ܩܪܝܒܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܡܬܓܫܫ
BarBahl:SyrLex ܫܡܗ ܨܗܘܢܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܪܦܘܗܝ̈ ܐܝܟ ܡܘܥܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܡܬܬܘܩܕܐ ܒܐܬܘܢܐ حجر معمول ܀ ܕܝܦܣܐܩܘܣ ܡܬܦܫܩ
BarBahl:SyrLex ܐܣܝܘܬ ܗܕܡܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ . ܕܗ̇ܘܐ ܡܢ ܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܡ̇ܢ . ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܢ ܚܝܐ̈ . ܡܘܬܐ ܐܝܬܘ ܫܪܝܐ ܘܦܘܠܗܕܐ