simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܨܚܚܐ̈ ܐ̇ܡܪ ܕܕܝܩܘܕܐ ܐܟܝܛܪܐ ܗܘ ܀ ܕܝܩܘܕܣܦܘܛܘܣ ܡ̇ܢ السعال ܕܗܘ ܩܘܕܝܘܢ ܓܝܪ ܝܘ ܐܣܝܘܬܐ ܕܫܥܠܐ شراب . ܒܚܕ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܡܕܡ ܕܠܝܬܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ذلك تخيّل ما ܡ̇ܢ السراج ܀ ܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ̈ ܘܗܓܓܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܒܨ ܗ̇ܢܝܢ
BarBahl:SyrLex ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܫܬܩܠ ܒܗܘܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܫܪܓܐ̈ مناقيش ܡ̇ܢ الطوال ܀ ܡ̈ܠܩܛܐ̈ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ المنتاخ المنقاش . ܬܘܒ
BarBahl:SyrLex ܕܡ̇ܝܢ ܠܕܚܡܘܥܝܬܐ̈ ܘܠܕܫܘܫܢܬܐ . ܘܗܒܒܝܗ̇̈ ܡ̇ܢ . ܘܐܝܟ ܚܘܢܝܢ ܐܫܟܝ̈ ܬܥܠܐ ܝ̇ܥܝܬܐ ܡܕܡ ܕܛܪܦܝܗ̇̈
BarBahl:SyrLex ܡܬܦ̇ܠܓܐ ܗܕܐ ܠܕܢܐ̈ . ܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܠܣܘܟܐ̈ . ܣܘܟܐ̈ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܡܬܦ̇ܠܓܝܢ . ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܩ̇ܝܡܬܐ ܡܬܩܪܝܐ . ܐܠܐ ܠܘܩܕܡ
BarBahl:SyrLex ܩܘܫܩܐ ܥ̇ܒܕ ܀ ܐܘܟܣܘܩܪܐܛܘܢ ܐܝܟ ܣܪܓ خلّ وماء ܀ ܡ̇ܢ اقول المُزّ الحامض ܀ ܐܘܟܝܬ ܗ̇ܘ ܕܣܝܡ ܐܣܪܐ ܒܙܒܢ
BarBahl:SyrLex ܐܟܡ̇ܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܒܚܝܝܗܘܢ̈ . ܘܐܚܪܬܐ ܐܟܡܢ ܡ̇ܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡܢ ܝܘܕܝܘܬܐ ܐܬܩܪܝܘ ܢܦܩܐ̈ . ܚܕܐ
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܥܐܕܐ ܘܨܘܒܐ . ܟܢܘܫܬܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܢܘܫܬܐ ܘܨܘܒܐ . ܥܕܬܐ ܡ̇ܢ ܗ ܕܐܬܩܪܝܬ ܘܐܬܟܢܫܬ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ . ܘܥܕܬܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܠܐ ܡܘܣܦ ܐܘ̇ ܡ̇ܢ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ
BarBahl:SyrLex ܡܘܬܒܐ̈ ܡܫܬܡܗܝܢ ܠܐ̇ܬܐ ܕܡܝܩܪܘܬܗܘܢ ܘܕܡܓܘܝܘܬܗܘܢ ܡ̇ܢ ܠܬܫܥܐ ܬܓܡܐ̈ . ܠܦܘܬ ܣܘܥܪܢܝܗܘܢ̈ ܘܕܪܓܝܗܘܢ̈ . ܡܢܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪ ܡܢ ܫܩܐ̈ ܕܦܪܝܩܝܢ . ܡܓܠܨܐ ܬܘܒ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܢ ܡ̇ܢ ܐܝܢܐ ܕܡܦܪܩܢ̈ ܣܦܘܬܗ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܣ̇ܓܝ . ܐܠܐ ܡܦܪܫܟܐ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܕܡܬܬܚܕ ܝܬܝܪ ܣܢܝܩ ܥܠ ܚܝܠܐ ܘܡܥܙܝܢܘܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ضبط قبض . ܡܬܬܚܕ ܘܡܬܠܒܟ ܩܪܝܒܢ̈ ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܢ̈ . ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܢܣܐ̈ ܕܢܘܢܐ̈ . ܐܝܬ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܐܬܪܘܬܗܘܢ ܀ ܡ̇ܢ حُنين تقدير ܀ ܣܘܩܝܪܘܣ ܢܘܢܐ ܝܚܝܕܝܬܗܝ ܠܗ ܡܬܓܘܪܪ
BarBahl:SyrLex . ܕܝܢ ܙ̇ܕܩ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪܗ̇ . ܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܕܡ ܘܒܬܪܟܢ ܡ̇ܢ . ܡ̇ܢ وتسمّيه النحوبّون حَرف . ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܐܝܬ
BarBahl:SyrLex ܕܥܡ ܫܡܫܐ ܚ̇ܕܪܝܝܢ̈ ܛܪܦܘ̈ ܠܟܠ ܟܪ ܡܬܩܪܐ . ܡܬܩܪܐ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܪܒܢ ܛܘܡܗܓܐ ܗ ܪܒܐ ܕܡܬܦܫܩ ܚ̇ܕܪ ܠܫܡܫܐ . ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܡܬܐܡܪܝܢ ܒܐܫܬܐ ܥܒܕܬ̇ ܦܘܫܐ . ܡܘܪܡܪܐ ܕܝܢ ܒܐܫܬܐ ܡ̇ܢ الاوجاع . ܥܕܝܐ ܘܡܘܪܡܪܐ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܫܚܠܦܝܢ . ܥܕܝܐ̈
BarBahl:SyrLex ܕ̇ܡܝܢ ܠܕܒܠܘܛܐ . ܘܗܒܒܘ̈ ܠܕܦܠܘܡܘܣ ܘܥܩܪܗ ܠܕܠܦܬܐ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܛܝܢ ܘܥܘܙܙܢ ܀ ܟܪܘܣܘܓܘܢܘܢ ܬܐܡܢܘܣ ܐܝܬܘ ܕܛܪܦܘ̈
BarBahl:SyrLex ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܡܢ ܫܡ ܓܒܪܐ ܐܫܬܡܗ . ܐܚܪܢܐ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܡ̇ܢ ܕܗܘ ܟܒܘܫܐ ܕܠܘܬܢ ܒܛܪܝܗܢ ܝܐܠܐ . ܐܝܟ ܦܘ . ܐܢܫܝܢ̈
BarBahl:SyrLex ܓܝܪ ܐܝܬܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘ . ܗ̇ܘ ܕܡܕܡ ܕܐܟ ܕܐܝܬܘ ܢ̇ܛܪ ܟܕ ܡ̇ܢ ܘܢ̇ܛܘܪܐ ܦܪܝܫܝܢ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܚܪܢܐ̈ . ܢ̇ܛܘܪܐ
BarBahl:SyrLex ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܡܐܢܐ̈ . ܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝܢ ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܫܬܩܠܐ ܨܐܬܐ ܡ̇ܢ ܙܟܪܝܐ ܚܠܠܝܢܝ اغسلني وطهّرني . ܨ ܚܘܠܠܐ ܡܪܢܐܝܬ