simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܘܠܥܘܡܩܐ . ܠܥܠ ܡ̇ܢ ܒܒܪܝܬܐ . ܠܬܚܬ
Ath:Inc ܐܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܗܕܝܘܛ ܒܡܠܬܗ .
Ath:Inc ܟܕ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥܬ ܢܒܝܐܘܬܐ .
Ath:Inc . ܘܐܝܟܢܐ ܕܥܡܝܪܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܢܘܪܐ ܟܝܢܐܝܬ
Ath:Inc ܀ XX ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܟ ܡܢܢ ܒܝܕ
Ath:Inc ܕܐܒܐ . ܡܢܬܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܟܠ ܘܗ̣ܝ
Ath:Inc ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܥܡܢܘܐܝܠ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ܐܠܗܐ ܒܦܓܪ
Ath:Inc . ܐܝܟܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܦܬܟܪܐ̈ ܣ̇ܓܕܝܢ ܗܘܘ
Ath:Inc ܬܬܩܝܡ . ܐܠ̣ܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܡܓܘܫܐ̈
Ath:Inc ܕܡܪܗ̇ . ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
Ath:Inc ܟܢܫܝܢ̈ ܕܒܢܝܢܫܐܐܦܝܣ̈ ܕܢܒ̇ܣܪܘܢ ܡ̇ܢ ܥܠ ܡܘܬܐ .
Ath:Inc ܟܕ ܡܐ̇ܬ ܫܡܫܐ ܡ̇ܢ ܚ̣ܫܟ . ܐܪܥܐ
Ath:Inc . XX ܘܠܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒ̇ܛܠ
Ath:Inc ܕܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܬܚܙܐ ܡ̇ܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ
Ath:Inc ܬܚܡܘ . ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܡܢ ܢܦܫܗ
Ath:Inc ܘܐܠܗܝܬܐ . ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܢ ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܚܒܬܐ . ܠܐ ܡ̇ܢ ܝܩܕܐ ܗ̣ܝ ܚܒܬܐ
Ath:Inc ܐܦܝܣܘ . ¹ܕܢܣ̣ܝܡܘܢ ܡ̇ܢ ܡܢܗܘܢ ܦܩܪܘܬܐ .
Ath:Inc ܢܚܘܪܘܢ . ܘܡܕܡ ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܠܫܘܒܚܐ